Amortyzacja nowego samochodu osobowego

Przedsiębiorca, który kupił na potrzeby firmy fabrycznie nowy samochód osobowy, ma możliwość dokonywania amortyzacji tylko metodą liniową.

Metoda liniowa amortyzacji polega na dokonywaniu odpisów od wartości początkowej samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w równych ratach co miesiąc, w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów amortyzacyjnych środka trwałego dokonanych w pierwszym roku podatkowym, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia go do ewidencji do końca tego roku podatkowego.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji.

Do samochodów osobowych amortyzowanych liniowo można zastosować 20% stawkę roczną.

Kosztami podatkowymi są tylko takie odpisy, które dokonywane są od podstawy amortyzacji wynoszącej równowartość 20.000 euro.