Czy brak podpisu na fakturze jest błędem?

Obecnie w obiegu gospodarczym funkcjonują zarówno faktury niepodpisane, jak i zaopatrzone w podpisy i pieczątki obu stron transakcji. Ten fakt wzbudza wątpliwości u niektórych przedsiębiorców, niepewnych, czy posiadane przez nich dokumenty są w pełni zgodne z przepisami.

Od roku 2004 kontrahenci nie mają już obowiązku podpisywania wystawianych i otrzymywanych faktur. Nie trzeba także umieszczać na nich firmowej pieczątki. Zmiana w przepisach była spowodowana przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie - koniecznością zsynchronizowania krajowych przepisów z przepisami wspólnotowymi.

Zgodnie ze znowelizowanym na początku 2013 roku rozporządzeniem w sprawie m. in. wystawiania faktur, dane niezbędne na tym dokumencie to:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer, nadany w ramach serii,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów/usług jest zidentyfikowany dla podatku,
 • datę dokonania bądź zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi, o ile różni się ona od daty wystawienia faktury,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę netto towaru/usługi,
 • kwoty upustów, rabatów itp.,
 • wartość towarów/usług netto,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i zwolnioną z podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, co oznacza, że oprócz tych danych wystawca może umieścić na fakturze dodatkowe elementy - w tym także podpisy i pieczątki.

Czy w takim razie podpisana i niepodpisana faktura niczym się nie różnią? Mimo, iż powinno tak być, w praktyce zdarza się inaczej. W sytuacji, gdy z powodu nieuregulowanych należności wystawca faktury odda sprawę do sądu, to nieopłacona faktura podpisana przez kontrahenta będzie automatycznie stanowiła dowód w sprawie. Niejednokrotnie w takiej sytuacji decyzją sądu wydawany jest po prostu nakaz zapłaty. Natomiast dokument niepodpisany nie stanowi w sprawach sądowych bezspornego dowodu, a co za tym idzie - dla sądu niezbędne będzie przesłuchanie stron, zebranie dowodów itp. Wiąże się to oczywiście ze znacznie większą ilością czasu.

Podsumowując: na fakturze nie muszą znajdować się podpisy wystawcy i odbiorcy ani ich firmowe pieczątki. Taka faktura - pod warunkiem, że zawiera wszystkie wymienione w rozporządzeniu elementy - jest w pełni zgodnym z przepisami dowodem księgowym. Nie różni się ona od podpisanego dokumentu w normalnych sytuacjach, natomiast staje się nieco mniej wartościowa niż faktura podpisana w momencie, gdy strony wchodzą na drogę sądową.