Odsetki od odsetek, czyli czy można stosować anatocyzm?

Odsetki od odsetek - czy to możliwe?

Zgodnie z obowiązującym prawem zabronione jest naliczanie odsetek od odsetek. Jednakże jak to często bywa i w tym przypadku ustawodawca przewidział pewne wyjątki, a mianowicie w art. 482 kodeksu cywilnego dopuszczona została instytucja anatocyzmu, jeżeli żądanie odsetek od zaległych odsetek zostało uwzględnione w pozwie, obejmującym wspomniane zaległe odsetki, oraz jeżeli po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do sumy długu, a także w przypadku gdy żądanie dotyczy odsetek od pożyczek długoterminowych udzielanych przez banki czy inne instytucje kredytowe. Innymi słowy, jest to możliwe w sytuacji, gdy strona dolicza do głównego długu odsetki narosłe na dzień poprzedzający wniesienie pozwu i zalicza te odsetki do wartości przedmiotu sporu.

Taki przypadek nazywamy kapitalizacją odsetek. Przy czym należy mieć na uwadze, że żądanie dalszych odsetek możliwe jest dopiero od dnia wniesienia pozwu. W przypadku odsetek wynikających z umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem domniemywa się, że dłużnik uznaje dług powiększony o odsetki oraz zgodził się na doliczenie zaległych odsetek do należności głównej.