Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy można zaliczyć zwrot VAT na poczet innego podatku?

W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego (od zakupów) nad należnym (od sprzedaży) podatnik może pozostawić tę wartość do przeniesienia na następny okres lub starać się o jej zwrot. Sam zwrot może zostać dokonany na rachunek bankowy podatnika lub podlegać zaliczeniu na poczet innych zobowiązań, np. podatku dochodowego. Co jednak w przypadku wystąpienia dwóch różnych właściwości miejscowych urzędów skarbowych? Czy nadwyżka w VAT może zostać zaliczona na poczet zobowiązania w innym urzędzie?

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazywana jest w polu nr 50 deklaracji VAT-7/ VAT-7K (wersja 14). Jeżeli podatnik nie postanowi inaczej, wartość ta zostanie automatycznie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy. Jeżeli przedsiębiorca chce ubiegać się o zwrot, to kwotę nadwyżki (całości lub części) powinien wykazać w polu nr 51. Zanim podatnik otrzyma zwrot, urząd sprawdzi czy nie zalega on z tytułu innych zobowiązań. Kwota zwrotu zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet innych zaległości a także odsetek.

Podatnik ma również prawo sam zadecydować o zaliczeniu zwrotu VAT na poczet innego podatku, który stanowi zobowiązanie bieżące lub przyszłe. Wystarczy taką informację zawrzeć we wniosku do urzędu skarbowego, wraz z przesyłaną deklaracją VAT. W piśmie podatnik powinien się powołać na art. 76b ordynacji podatkowej. Zaliczenie nastąpi z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku.

W powyższej kwestii organy podatkowe są zgodne. Różnią się natomiast zdaniem w przypadku, gdy podatnik podlega pod różne urzędy skarbowe. Bowiem dla VAT jest to US ze względu na miejsce prowadzenia działalności, a dla PIT- ze względu na adres zamieszkania podatnika. Jednakże w wydanych interpretacjach indywidualnych oraz wyrokach NSA i WSA panuje pogląd, że urzędy skarbowe nie mogą zabronić podatnikowi zaliczania nadwyżki podatku VAT na inne istniejące lub przyszłe zobowiązania, nawet w przypadku właściwości innych organów podatkowych.

W wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2012 r ( nr sygn. I FSK 577/11) orzeczono:

(...) Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd ,że w świetle przepisów Ordynacji podatkowej istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy, aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku od towarów i usług. W takim przypadku Spółka winna złożyć wraz z deklaracją VAT-7 wykazującą podatek VAT do zwrotu, stosowny wniosek, opisujący charakter zobowiązania podatkowego oraz organ podatkowy właściwy dla tego zobowiązania. Organ podatkowy z urzędu bada tylko stan zobowiązań podatnika tylko w tym urzędzie w którym nadpłata lub zwrot powstał.

Dyspozycja art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej dotyczy ogólnie zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań. Żaden przepis prawa nie ogranicza możliwości dokonania zaliczenia w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 76 Ordynacji podatkowej. Przepis ten nakłada na organy obowiązek zaliczenia znanej mu nadpłaty na znaną mu zaległość, nie nakłada natomiast obowiązku poszukiwania innych istniejących zaległości. Z art. 76 b Ordynacji podatkowej nie wynika, że do zaliczenia nadpłaty w podatku VAT, jest inny niż właściwy dla podatnika ,organ podatkowy.

W przypadku zatem, gdy z prośbą o zaliczenie zwraca się podatnik i przedstawia dane dotyczące wysokości zobowiązania i dane organu podatkowego, w którym ono widnieje występują przesłanki do zaliczenia tej nadpłaty (zwrotu podatku) na poczet przedmiotowych zobowiązań. Jeżeli fakt istnienia zaległości zostanie potwierdzony , to należy uznać, że brak jest przeszkód prawnych do zaliczenia zwrotu VAT na poczet wskazanych zaległości .

Wbrew twierdzeniom Sądu I instancji, na przeszkodzie w dokonaniu zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku VAT na poczet innych zaległości podatkowych w niniejszej sprawie nie stoi art. 76a § l Ordynacji podatkowej, gdy nadpłata i zaległość będą występować w różnych organach.(...)