Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak ująć składki ubezpieczeniowe w zeznaniu rocznym

Różne typy składek ubezpieczeniowych

Składki ubezpieczeniowe można podzielić na trzy typy, które podlegają innym zasadom odliczenia. Po pierwsze składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa), które zarówno w przypadku osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą jak i zatrudnionych na umowę o pracę/zlecenie są odliczane od dochodu. Po drugie składki na ubezpieczenie zdrowotne, które pomniejszają należną zaliczkę na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że składka zdrowotna nie zostaje odliczona w całości tylko do wysokości 7.75% podstawy wymiaru zapłaconych składek. Po trzecie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą płacona jest tylko składka na Fundusz Pracy, która staje się kosztem prowadzonej działalności. Zaś w przypadku osób zatrudnionych składka na oba fundusze jest kosztem pracodawcy.

Składki ubezpieczeniowe w zeznaniu rocznym - społeczna i zdrowotna

Z powyższego wynika, że składkami, które podatnik może odliczyć w zeznaniu rocznym są to składki społeczne i zdrowotne, które zostały potrącone i zapłacone w roku podatkowym przez podatnika na własne ubezpieczenie i ubezpieczenie osób współpracujących z nim. Pracodawca ma obowiązek, do 28/29 lutego lub jeśli dzień ten przypada na weekend pierwszy dzień roboczy po nim następujący, wystawić pracownikowi PIT-11, w którym znajduje się informacja o zapłaconych składkach ZUS, które należy odliczyć odpowiednio od dochodu i zaliczki na podatek w PIT-37. Zaś w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą podatnik sam na podstawie dowodów wpłat odlicza wysokość zapłaconych składek w danym roku podatkowym.

Ponadto w rozliczeniu rocznym jest możliwość ujęcia składek ZUS płaconych za granicą. Jeżeli na terenie Unii Europejskiej następuje płatność obowiązkowych ubezpieczeń społecznych podatnika lub osób, które z nim współpracują to zgodnie z przepisami można ująć składki w rozliczeniu rocznym. Nie podlegają odliczeniu składki od dochodu zwolnionego z podatku w Polsce w myśl przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz tych, które zostały odliczone za granicą.

Jeżeli okażę się, że płatnik omyłkowo zawyżył podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe to należy zwrócić ubezpieczonemu nadpłacone składki. Zwrot składek nie spowoduje konieczności korekty zeznania rocznego, jednak powinien zostać wykazany jako przychód w roku podatkowym, gdy został zwrot otrzymany. W przypadku gdy zwrot otrzymuje pracownik, należy nadpłaconą zaliczkę wykazać jako przychód, od którego nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne. Dolicza się do jednak do podstawy #blogpolecamy#naliczania składek ubezpieczenia zdrowotnego.