Kiedy pracownik choruje - krok po kroku

Pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie, ma obowiązek dostarczyć je do swojego pracodawcy. Przez pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym, wynagrodzenie za ten okres, pokrywane jest ze środków pracodawcy. W przypadku pracowników powyżej 50-ego roku życia, jedynie przez pierwsze 14 dni wynagrodzenie jest płatne przez pracodawcę. Jeżeli łącznie liczba dni wszystkich zwolnień przekracza jednak te 33 lub 14 dni, wówczas kolejno od 34 lub 15 dnia począwszy, zasiłek chorobowy wypłacany jest ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy złożyć wypełniony (przez pracodawcę) druk Z-3 oraz oryginał zwolnienia lekarskiego, które pracownik musi dostarczyć do pracodawcy w ciągu 7 dni (późniejsze dostarczenie dokumentów wiąże się z obniżeniem o 25% zasiłku chorobowego, począwszy od 8-dnia do dnia dostarczenia).

Wynagrodzenie za czas choroby oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikom jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.