Opłacanie składek ZUS

Składki studenta

Wykonywanie umowy zlecenia nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.

Osoba przyjęta na studia nabywa status studenta od daty immatrykulacji i złożenia ślubowania do daty ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Urlop bezpłatny

Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

Opłacanie składek za współpracownika

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia przysługuje wyłącznie osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Za osobę współpracującą składki na ubezpieczenia społeczne należne są od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto osoba prowadząca działalność gospodarczą finansuje w całości składki ZUS za osobę współpracującą.

Zawieszenie działalności a prawo do składek

Osoba zawieszająca działalność gospodarczą nie ma obowiązku opłacania dobrowolnych składek zdrowotnych, gdyż może ona podlegać po ubezpieczenie z innego tytułu(np. rejestrując się jako osoba bezrobotna).