Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny

Kto może przejść na kwartalne rozliczanie podatku?

  • mały podatnik przechodzący na metodę kasową (dla celów VAT rok 2012, którego wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1 200 000€ → 5 324 000 PLN, a mały podatnik pośrednik 45 000 € → 200 000 PLN)
  • mały podatnik będący na zasadach ogólnych
  • duży przedsiębiorca

Jak to zrobić?

Mały podatnik przechodzący na metodę kasową

Wybór kasowego rozliczania VAT zgłasza się w formie pisemnego oświadczenia naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego w formie pisemnej w terminie do końca miesiąca poprzedzającego kwartał (kalendarzowy - I kw do 31 grudzień, II kw do 31 marca, III kw do 30 czerwca, IV kw do 30 września), za który stosowana będzie właśnie ta metoda rozliczania.

Dodatkowo konieczne jest złożenie w związku z przejściem na metodę kasową formularza aktualizacyjnego - druk VAT-R. Należy to zrobić w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana formy rozliczania VAT.

Jeżeli przedsiębiorstwu przysługuje status małego podatnika zaznacza on pierwszy kwadrat w C1. pole 39. Następnie w polu 44 taki podatnik nie musi już zaznaczać rozliczenia kwartalnego bowiem sam status małego podatnika korzystającego z metody kasowej wiąże się ze składaniem deklaracji za okresy kwartalne VAT-7K (C2, pole 51)

Jakie są konsekwencje?

W związku z wyborem metody kasowej obowiązek podatkowy od dokonanej sprzedaży powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usług. Natomiast odliczenie podatku naliczonego następuje w rozliczeniu za kwartał (lub jeden z dwu kolejnych kwartałów), w którym firma ureguluje całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury lub dokona zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Stosowanie metody kasowej jest równoznaczne z obowiązkiem składania deklaracji za okresy kwartalne VAT-7K w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie (tj. raz na kwartał) należy wpłacać wynikający z deklaracji należny VAT.

Stosując metodę kasową rozliczania VAT firma będzie zobowiązana również dokumentować sprzedaż fakturą oznaczoną VAT- MP.

Kiedy można zrezygnować?

Rezygnacja będzie możliwa po upływie 12 miesięcy jej stosowania. Zmianę również może spowodować utrata statusu małego podatnika. W takiej sytuacji firma jako duży przedsiębiorca może również wybrać rozliczanie kwartalne na zasadach obowiązujących dla tej grupy.

Mały podatnik będący na zasadach ogólnych

Zmianę metody rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną można dokonać poprzez pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli firma jest czynnym podatnikiem VAT i w trakcie prowadzonej działalności chce zmienić sposób rozliczania z miesięcznego na kwartalny zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału (I kw do 25 lutego, II Kwartał do 25 maja, III kw do 25 sierpnia, IV kw do 25 listopada), za który będzie po raz pierwszy rozliczała się kwartalnie.

Podobnie jak mali podatnicy rozliczający się wg. metody kasowej będąc na zadach ogólnych i zmieniając rozliczenie z miesięcznego na kwartalne należy również złożyć formularz aktualizacyjny VAT-R. W takim przypadku w części C1 pole 39 nie zaznacza się żadnego z kwadratów natomiast w polu 44 zaznacza się kwadrat 1 dotyczący składani deklaracji VAT kwartalnie. Dodatkowo zaznacza się pole 51 w części C2 związane z odpowiednikiem kwartalnej deklaracji VAT-7K.

Jakie są konsekwencje?

Deklaracje podatkowe są składane za okresy kwartalne na formularzu VAT-7K, natomiast podatek należny i naliczony jest rozliczany na zasadach ogólnych (takich samych jak przy rozliczaniu miesięcznym), bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

Podatek należny rozlicza się na druku deklaracji VAT-7K, którą należy składać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie dokonuje się także wpłaty podatku należnego na rachunek urzędu skarbowego (czyli raz na kwartał), który wynika ze złożonej deklaracji kwartalnej.

Przejście z rozliczania VAT z miesięcznego na kwartalny wiąże się to również z późniejszym otrzymaniem zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Jak zrezygnować?

Rezygnacja z tej formy rozliczania może nastąpić po upływie czterech kwartałów jej stosowania. Utrata statusu małego podatnika również skutkuje koniecznością zmiany formy rozliczania VAT na miesięczną lub kwartalną na zasadach przewidzianych dla dużych przedsiębiorców.

Duży przedsiębiorca

Jeżeli duży przedsiębiorca chce zmienić formę rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną musi zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego. Termin zgłoszenia upływa 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja podatkowa za okres kwartalny (I kw do 25 lutego, II Kwartał do 25 maja, III kw do 25 sierpnia, IV kw do 25 listopada).

Dodatkowo przedsiębiorca musi dokonać aktualizacji i złożyć druk VAT-R. Aktualnie podatnicy nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski muszą stosować nową wersję deklaracji VAT-R (11). Natomiast do 30 czerwca 2012 roku inni przedsiębiorcy niż wyżej wymienieni mogą korzystać również ze starszej wersji VAT-R (10). Niezależnie od wersji deklaracji aktualizację danych należy zaznaczyć w części C1 pole 44 kwadrat nr 1 (rozliczenie kwartalne), a w części C2 pole 52 (deklaracja kwartalna VAT-7D).