Służbowe auto na urlopie – sprawdź ile to kosztuje

Służbowy samochód używany do celów prywatnych jest droższy od taksówki. Prawo podatkowe nakłada bowiem na pracodawcę obowiązek doliczania tej „wygody” do przychodu pracownika i potrącania stosownych należności. Przepisy nie są też korzystne dla samego pracodawcy. Traci on bowiem możliwość wrzucenia kosztów użytkowania pojazdu w koszty firmowe. Udostępnianie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika jest niejednokrotnie postrzegane jako wymierna korzyść oraz podniesienie jego prestiżu wobec innych pracowników. Na pewno spełnia rolę motywującą, wiążąc go z firmą. Należy jednak przeanalizować co przedsiębiorstwo może zyskać i jakie są dodatkowe obciążenia, wynikające z prawa podatkowego i ubezpieczeniowego.

Dodatkowy przychód pracownika a podatek VAT

Przepisy podatkowe jasno precyzują sytuację, gdy pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest to nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika, z którego uzyskuje on korzyści, zatem jest to jego przychód. Natomiast, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, nieodpłatne świadczenia podgalają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości stawki 23%.

Ustalenie wysokości dodatkowego przychodu pracowniczego odbywa się w dwojaki sposób:

  • według cen stosowanych wobec innych odbiorców – w przypadku, gdy firma zajmuje się wynajmem samochodów,
  • na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli pracodawca nie naliczy dodatkowego przychodu pracownikowi, urząd skarbowy ma prawo ustalić go według własnej oceny, a to może być bardzo niekorzystne dla pracownika.

Większe składki ZUS

Na mocy art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.), przychód pracownika ze stosunku pracy jest podstawą do wyliczenia składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zatem, wartość nieodpłatnego świadczenia, z tytułu korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega oskładkowaniu.

Firmowe koszty uzyskania przychodu i amortyzacja

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu osiągnięcia, utrzymania bądź zabezpieczenia źródła przychodu. W ich poczet zalicza się wszelkie wydatki związane z eksploatacją pojazdu (serwis, naprawa, wymiana kół itp.) oraz wydatki poniesione na zakup paliwa (samochody dostawcze). Jeżeli służbowy samochód jest użyczany pracownikowi do jego prywatnych celów, nie ma wówczas możliwości wciągnięcia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Firma, będzie musiała zatem zapłacić znacznie większy podatek dochodowy. Kolejnym, dość istotnym, zagrożeniem jest zakwestionowanie przez urząd skarbowy prawa przedsiębiorstwa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości użyczanych samochodów. Co więcej, według opinii dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat Ministerstwa Finansów, opublikowanej na łamach prasy, wyłączenie możliwości dokonywania amortyzacji podatkowej obejmuje każdy miesiąc, w którym choćby przez jeden dzień samochód był oddany do bezpłatnego używania.