Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ustalenie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia

Jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie za wypowiedzeniem).

W jakich przypadkach można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem?

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na:

  • okres próbny,
  • czas nieokreślony.

Za wypowiedzeniem można rozwiązać również umowę zawartą na czas określony, pod warunkiem jednak, że zawarta została na czas dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały w umowie zapis dopuszczający możliwość wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pewnym szczególnym przypadkiem jest umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Zgodnie z art. 331 Kodeksu pracy taką umowę można rozwiązać z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia.

Ile wynoszą okresy wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, w której przewidziano klauzulę dotyczącą możliwości wcześniejszego rozwiązania, jest stały i wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo oraz umowy na dwutygodniowy okres próbny wynosi 3 dni robocze.

Ustalenie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące (1, 2 lub 3). Warto mieć na uwadze, że występują miesiące 30-, 31- oraz 28- i 29-dniowe i nie ma to znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia.Warto pamiętać, iż 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na zastępstwo oraz umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami.

Okresy wypowiedzenia w praktyce kadrowej

Przykład 1.

Pracownik jest zatrudniony na umowę na czas nieokreślony ze stażem wynoszącym 1,5 roku. Dnia 16 kwietnia 2014 złożył pracodawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia będzie wynosił miesiąc, bieg rozpocznie 1 maja. Zatem ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie 31 maja.

Przykład 2.

Z dniem 12 maja 2014 pracodawca wypowiedział umowę zawartą na czas określony na 2 lata. Umowa przewidywała klauzulę o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpocznie bieg 18 maja, a ostatni dzień obowiązywania umowy przypadnie na 31 maja.