VAT 2014 - Leasing samochodu od 1 kwietnia 2014 r.

Zmiany w zakresie odliczania VAT od nabycia i eksploatacji samochodów, które weszły w życie 1 lipca 2015 roku, dają przedsiębiorcom możliwość odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do pojazdów wykorzystywanych w działalności. Przepis ten dotyczy również pojazdów w leasingu. Jak, więc prawidłowo rozliczać leasing samochodu po 1 lipca 2015 roku, wyjaśniamy poniżej.

Pojazdy samochodowe zdefiniowane na nowo

Ustawa o podatku od towarów i usług wyjaśnia, co dokładnie należy rozumieć przez pojazd samochodowy. Jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Warto również zwrócić uwagę na pojazd silnikowy, który zgodnie z ustawą o VAT jest wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru oraz pojazdu szynowego.

Wprowadzona formuła odsyła bezpośrednio do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Celem tego działania ustawodawcy było wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem regulacji odnoszących się do pojazdów innych niż samochody osobowe (np. motocykle albo quady).

Umowy leasingu samochodu sprzed 1 kwietnia 2014 roku

W ustawie zmieniającej ustawę o VAT z 7 lutego 2014 roku zawarte zostały przepisy przejściowe dotyczące umów leasingu zawartych przed 1 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy, którzy użytkują pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie 3,5 tony na podstawie właśnie umowy leasingu zawartej do 31 marca 2014 roku, mają prawo do odliczenia 50 proc. podatku VAT z faktur dokumentujących poszczególne raty leasingowe.

Po spełnieniu kilku warunków mogą oni zachować prawo do dotychczasowego odliczenia 100 proc. podatku naliczonego od rat leasingowych. Wspomniane wymagania stawiane podatnikom w takiej sytuacji to:

 • możliwość odliczania od danego samochodu 100 proc. VAT przed 1 kwietnia 2014 r.,

 • zawarcie umowy leasingowej do 31 marca 2014 r. (odliczenie przysługuje w zakresie, w jakim umowa nie uległa zmianie),

 • wydanie korzystającemu (leasingobiorcy) pojazdu samochodowego przed 1 kwietnia 2014 r.,

 • zarejestrowanie umowy leasingu u właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian przepisów VAT, czyli do 2 maja 2014 r.

Ważne!

Spełnienie wskazanych wyżej warunków gwarantuje pełne odliczenie VAT wyłącznie od rat leasingowych. Nie stosuje się ich do pozostałych wydatków związanych z pojazdem (jak zakup części czy paliwa).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż opisana sytuacja dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiązali umowy leasingu samochodu z tzw. “kratką” np. w 2010 lub 2011 roku oraz dokonali jej rejestracji w urzędzie skarbowym. Jeżeli w umowie takiej wskazano okres obowiązywania do terminu dłuższego niż 31 marca 2014 roku, wówczas należy ponownie udać się do urzędu skarbowego i zarejestrować ją jeszcze raz w terminie od 1 kwietnia do 2 maja 2014 roku.

Osobista rejestracja umowy leasingu samochodu

Jak zostało już wspomniane, jednym z warunków uprawniających do odliczenia 100 proc. VAT od rat leasingowych jest zarejestrowanie umowy w urzędzie skarbowym w ustawowo określonym terminie. Najlepiej zrobić to osobiście.

Leasing samochodu - rejestruj osobiście! 

Należałoby jeszcze odrębnie poruszyć kwestię zarejestrowania umowy. Termin na dokonanie tej czynności ma charakter materialnoprawny, a nie - jakby się to mogło wydawać - proceduralny. Oznacza to, że jest nieprzekraczalny i nie ulega przedłużeniu. Dzień 2 maja 2014 r. jest dniem ostatecznym na rejestrację umowy i należy go bezwzględnie przestrzegać.

Ponadto w przepisach przejściowych wskazano wprost, że chodzi o rejestrację umowy leasingu, a nie doręczenie, co ma zastosowanie w przypadku wysyłki listownej dokumentów. Należałoby to interpretować w ten sposób, że osobiste (lub za pośrednictwem pełnomocnika) stawiennictwo w urzędzie skarbowym będzie w tym celu konieczne.

Co więcej, ze względów ostrożnościowych rozwiązanie to zyskuje na bezpieczeństwie w przeciwieństwie do zwykłego wysłania pocztą umowy do naczelnika urzędu skarbowego.

Zapłata zaliczki a okres przejściowy

A co z przedsiębiorcami, którzy zapłacili zaliczkę za samochód, którego dostawa nastąpi już po 1 kwietnia 2014 roku? Otóż w takim wypadku podatnik ma prawo odliczyć VAT zgodnie z przepisami, które obowiązywały w dniu otrzymania faktury zaliczkowej. Przy spełnieniu ustawowych przesłanek możliwe będzie odliczenie pełnej kwoty podatku od zaliczki. Jeżeli jednak po 1 kwietnia przedsiębiorca utraci prawo do odliczenia 100 proc. VAT-u. wówczas po otrzymaniu faktury końcowej będzie miał prawo odliczyć 50 proc. podatku naliczonego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w chwili dostawy pojazdu.

Leasing samochodu przed i po zmianach

Do końca marca 2014 roku przedsiębiorcy, którzy użytkowali na podstawie umowy leasingu samochody osobowe mogli dysponować ograniczonym prawem do odliczenia VAT od rat leasingowych. Przepisy mówiły o możliwości odliczenia 60 proc. VAT, nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

 

Obecnie w ustawie o VAT nie ma mowy o żadnym limicie, do którego odliczenie VAT jest możliwe. W związku z powyższym podatnicy, którzy do 31 marca zdążyli przekroczyć owe 6 tys. zł, również będą mieli prawo odliczyć 50 proc. podatku od towarów i usług od każdej kolejnej raty leasingowej.

Kiedy odliczenie 50 proc. podatku VAT?

Znowelizowana ustawa o VAT przewiduje ograniczone 50-procentowe odliczenie podatku od towarów i usług zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i samochodów z homologacją ciężarową, jeżeli podatnik będzie z nich korzystał zarówno do celów związanych z działalnością, jak i prywatnych.

Co ważne, wyżej wymieniona zasada ma zastosowanie do:

 • rat leasingowych (oczywiście z wyjątkiem przepisów przejściowych),

 • części zamiennych,

 • usług serwisowych,

 • opłat za wymianę opon, płyny, wycieraczki etc.

Odliczenie podatku od towarów i usług w wysokości ograniczonej do 50 proc. kwoty wykazanej na fakturze nie jest ograniczone żadnymi limitami.

Podatek VAT od zakupu paliwa

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, podatnicy nie odliczą obecnie 100 proc. VAT od zakupu paliwa do firmowego samochodu osobowego. Ograniczenie będzie obowiązywać do 1 lipca 2015 roku. Obecnie z prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony w wysokości 50 proc. w przypadku zakupu paliwa skorzystają jedynie ci podatnicy, którzy w swojej działalności wykorzystują samochody z homologacją ciężarową (N1). Jeżeli dodatkowo zdecydują się na prowadzenie kilometrówki dla celów VAT, wówczas zyskają oni prawo odliczenia 100 proc. podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze za paliwo.

Z prawa tego korzystają przede wszystkim samochody z kratką oraz N1, czyli pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5, inne niż osobowe, w których liczba miejsc albo siedzeń łącznie z miejscem kierowcy wynosi:

 • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

 • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

 • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Co więcej, 100-procentowe odliczenie podatku VAT przysługuje użytkownikom:

 • pojazdów silnikowych posiadających łącznie z siedzeniem kierowcy więcej niż dziewięć miejsc siedzących,

 • pojazdów samochodowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, których wydatki są w całości związane z prowadzoną przez nich opodatkowaną działalnością gospodarczą w myśl ustawy o VAT,

 • pojazdów samochodowych o masie całkowitej poniżej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, które:

  • są używane w sposób wykluczający nawet potencjalny użytek do celów innych niż działalność gospodarcza,

  • podlegają prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdów dla celów VAT,

  • zostały zgłoszone w urzędzie skarbowym na druku VAT-26 na 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku.

100 proc. odliczenia VAT-u od eksploatacji - dla kogo?

Do stosowania prawa do pełnego odliczenia od wydatków na tzw. eksploatację uprawnia prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Działanie takie ma na celu udowodnienie, iż dany pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Za prowadzenie takiej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT odpowiedzialna jest osoba korzystająca albo udostępniająca pojazd. Kilometrówka powinna być prowadzona od momentu poniesienia pierwszego (po 1 kwietnia 2014 roku) wydatku związanego z pojazdem samochodowym.

Ciekawostka

W ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu w celu uwiarygodnienia wyłącznie służbowego użytkowania pojazdu podatnik może dodać do dokumentacji dane wynikające z systemu GPS. Ministerstwo Finansów oficjalnie potwierdziło możliwość zbierania wymaganych danych właśnie w takiej formie. Oznacza to, że kilometrówka może być prowadzona także w formie zapisów z urządzenia nawigacyjnego, jeżeli zapisy zawierają wszystkie wymagane przez ustawę o VAT dane.

Należy dodać, że przepisy ustawy o VAT nie wskazują konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji w przypadku prywatnego wykorzystania pojazdu, od którego podatnik odlicza 100% podatku VAT od rat leasingowych.

Jeżeli przedsiębiorca chce korzystać z pełnego odliczenia podatku VAT od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją, dodatkowo powinien on zgłosić informację o takim pojeździe do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia poniesienia takiego wydatku. Zgłoszenia takiego należy dokonać na druku VAT-26.

Uwaga!

W przypadku, gdy informacja o pojeździe samochodowym (N1), przy którym planowane jest 100-procentowe odliczanie VAT z tytułu paliwa, nie zostanie złożona w urzędzie, podatnik traci prawo do odliczenia VAT w kwocie 100% na rzecz 50% kwoty podatku od towarów i usług wynikającej z dokumentu potwierdzającego koszt. Złożenie zgłoszenia po terminie daje możliwość pełnego odliczania VAT dopiero od dnia dostarczenia informacji do urzędu.

Co ważne, wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się do pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli  oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.