Wycofanie środka trwałego na cele prywatne

Prowadząc własną działalność gospodarczą przedsiębiorca ma prawo wycofać środek trwały z majątku firmowego i przekazać go na cele osobiste. Warto wobec tego wiedzieć, w jaki sposób powinny zostać dopełnione formalności oraz jakie skutki podatkowe może generować takie zdarzenie.

Wycofanie środka trwałego z majątku firmowego należy odpowiednio udokumentować - do tego celu służy dowód LT - likwidacja środka trwałego. Należy na nim uwzględnić datę wycofania, a także przyczynę.

Wycofanie środka trwałego, a podatek dochodowy

Jeśli środek trwały w momencie wycofania nie był jeszcze całkowicie zamortyzowany, należy zaprzestać naliczania amortyzacji. Ostatni odpis powinien zostać naliczony w miesiącu wycofania. Pozostała nieumorzona wartość nie może stać się kosztem uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z ustawą o PIT, niezamortyzowana wartość zostanie zaliczona do kosztów tylko w przypadku odpłatnego zbycia, poniesienia straty na środku trwałym lub też likwidacji, ale fizycznej (zniszczenie) składnika majątku. Likwidacja z zamiarem zmiany przeznaczenia - czyli przekazania na cele prywatne, nie została zawarta w tym katalogu.

Warto także pamiętać o podatku dochodowym, gdy przedsiębiorca zdecyduje się sprzedać uprzednio wycofany z firmy środek trwały. Zgodnie bowiem z ustawą o PIT, jeśli zbycie nastąpi w ciągu 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, to operacja zostanie zakwalifikowana jako przychód z działalności gospodarczej i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dopiero po upłynięciu terminu 6 lat podatnik może sprzedać środek trwały bez konsekwencji podatkowych.

A co z podatkiem VAT?

Czynni podatnicy VAT, zakupując środki trwałe do swojej działalności odliczają od transakcji naliczony podatek VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT przekazanie takiego składnika majątku na cele prywatne przedsiębiorcy jest traktowane jako dostawa towarów - a co za tym idzie, trzeba rozliczyć z tego tytułu należny VAT.

Tak więc, jeśli właściciel firmy zakupując sprzęt odliczył od niego naliczony podatek VAT - w całości bądź w części - w momencie przekazania środka trwałego musi rozliczyć podatek VAT należny. Co ważne, choć co do zasady za podstawę opodatkowania uznaje się cenę nabycia lub wytworzenia środka trwałego, to w przypadku przekazania go na cele prywatne należy tę kwotę uaktualnić zgodnie z bieżącą ceną rynkową.

W kwestii odliczania VAT można także wyróżnić dwa wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy wycofania samochodu osobowego - zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT zwolnione z opodatkowania są towary używany - czyli takie, z których korzystano co najmniej 6 miesięcy. Drugi wyjątek dotyczy natomiast przekazywania na środki prywatne nieruchomości - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT. Jeśli pomiędzy pierwszym zasiedleniem takiej nieruchomości a datą przekazania upłynęło co najmniej 2 lata, podatnik nie musi zwracać należnego podatku VAT.