Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy - co robić?

Każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi wskazać jedną z dostępnych form rozliczania podatku dochodowego - skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Czasami może zdarzyć się sytuacja, że przez zwykłą nieuwagę właściciel firmy obliczy zaliczkę na podatek dochodowy w oparciu na innych zasadach niż te, które zgłosił na CEIDG-1. Czym skutkuje źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest bieżące regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Podstawową daniną jest podatek dochodowy, który opłaca się w okresach miesięcznych lub kwartalnych, bez składania żadnych deklaracji. Dopiero na zakończenie roku podatkowego sporządza się zeznanie roczne, w którym rozlicza się całość osiągniętych dochodów/przychodów.

W przypadku dwóch form opodatkowania - skali podatkowej oraz podatku liniowego - podatnicy są zobowiązani opłacać podatek dochodowy w formie zaliczek, wyliczonych zgodnie z ustalonymi w przepisach zasadami.

Zaliczka na podatek dochodowy - skala podatkowa

Przy zasadach ogólnych osiągnięcie dochodu (przychód - koszty) w skali roku, w kwocie niższej bądź równej 85.528 zł skutkuje koniecznością zapłaty podatku w wysokości 18%. Wyjątkiem jest osiągnięcie przez podatnika dochodu rocznego nieprzekraczającego 3.091 zł - nie powoduje on bowiem konieczności zapłaty podatku, jest to tzw. kwota wolna od podatku.

Dochody przekraczające kwotę limitu stosowania niższej stawki procentowej (przekraczające 85.528 zł) będą opodatkowane stawką 32%. Nie oznacza to jednak, że cały dochód będzie opodatkowany wyższą stawką - do wysokości 85.528 zł będzie on oprocentowany 18%, a więc podatek wyniesie 15.395,04 zł. Zostanie on pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł). Dopiero następnie liczony jest podatek w wysokości 32% - od tej części dochodów, które wykraczają poza kwotę 85.528 zł.

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skali podatkowej) do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego wygląda następująco:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.

 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) = podatek od początku roku.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczka na podatek dochodowy - podatek liniowy

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo wylicza się według następującego schematu:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.

 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Jak widać, zasadniczą różnicą między podatkiem liczonym według skali do momentu przekroczenia I progu podatkowego a podatkiem liniowym jest jego wysokość (18% i 19%) oraz fakt, że w pierwszym przypadku stosuje się kwotę zmniejszającą podatek.

Źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy

Źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy nie stanowi większego problemu. Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem złego schematu można łatwo naprawić. W takim wypadku konieczne jest wyliczenie zaliczek na nowo, z zastosowaniem właściwego wzoru. Jeżeli okaże się, że opłacone dotychczas zaliczki były niższe niż ich prawidłowa kwota, konieczne będzie dokonanie dopłaty do urzędu skarbowego.

Ważne!

Jeżeli okaże się, że wystąpiła niedopłata w podatku dochodowym, przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek podatkowych od zaległości. Pomocne pomogą okazać się dostępne w internecie kalkulatory odsetkowe.