Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja majątku nabytego w drodze dziedziczenia w 2018 roku

Jeszcze w 2017r. bez przeszkód można było zaliczyć do kosztów firmy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w postaci spadku lub darowizny, niemniej od 2018r. ma się w tej kwestii wiele zmienić.

Amortyzacja majątku nabytego w drodze dziedziczenia do końca 2017 roku

Jeszcze w grudniu 2017r. brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiło, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 1. nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

 2. dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

 3. nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,

 1. jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

 2. oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania,

Tak więc w 2017r. za koszty uzyskania przychodów uważało się jeszcze odpisy amortyzacyjne u nabywcy majątku, który otrzymał nieodpłatnie w drodze spadku lub darowizny. Zapis ten powodował, że np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych w koszty firmy od lokalu użytkowego nabytego w drodze darowizny.

Innym przykładem może być oddziedziczenie np. kawalerki i wprowadzenie jej na stan firmy. Logicznym jest, ze przedsiębiorca mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej danej kawalerki, a one bez przeszkód stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Jak wynika z powyższego dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze spadku lub darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych można było dokonywać bez przeszkód do końca 2017r.

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z 09.08.2013r. o sygn. IPPB1/415-592/13-2/AM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jak i w interpretacji indywidualnej z 15.12.2014r. o sygn. IBPBI/1/415-957/14/AB wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jak i w interpretacji indywidualnej z 02.11.2012r. o sygn. IBPBII/2/415-1049/12/MMa wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Amortyzacja majątku nabytego w drodze dziedziczenia od 2018 roku

Począwszy od 01.01.2018r. zmianie uległ art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w nowej postaci stanowi on, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

 1. nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

 2. dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

 3. nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub

 4. nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,

 1. jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

 2. oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Zmiana zasygnalizowana przez ustawodawcę w art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że ubiegłoroczna możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny została zniesiona.

Od 2018r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze spadku lub darowizny i nabytych z uwzględnieniem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Warto także zaznaczyć, iż do tej pory brak jest przepisów przejściowych uwzględniających, że ze starych przepisów mogą korzystać środki trwałe nabyte w drodze spadku lub darowizny, których otrzymanie nastąpiło jeszcze w 2017r.

Przykład 1

Pan Ryszard prowadzi zakład stolarski. W grudniu 2015r. otrzymał po zmarłym ojcu w drodze dziedziczenia 2015r. warsztat samochodowy. Otrzymanie przedmiotowego warsztatu korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Do 31.12.2017r. podatnik będzie mógł amortyzować warsztat samochodowy. Jednak w związku z wejściem w życie od 01.01.2018r. nowelizacji m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ostatni odpisem amortyzacyjnym stanowiącym koszt uzyskania przychodu będzie odpis dokonany w grudniu 2017r. Odpisy amortyzacyjne od warsztatu samochodowego dokonywane od stycznia 2018r. nie będą stanowiły koszt uzyskania przychodów.

Przykład 2

Pan Jerzy prowadzi działalność gospodarczą polegającą na serwisie opon samochodowych. W lipcu 2017r. otrzymał od rodziców darowiznę w postaci samochodu osobowego o wartości 8.000zł. Otrzymanie tegoż pojazdu samochodowego nie korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn natomiast jego wartość była niższa niż kwota wolna przysługująca 1 grupie podatkowej czyli 9.637zł. W takiej sytuacji pan Jerzy będzie mógł kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych także po 01.01.2018r. a więc po zmianie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączającego z kosztów firmy odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny, korzystających ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Na koniec należy zaznaczyć, iż Ministerstwo Finansów rozważa przywrócenie zapisu umożliwiającego ujęcie w kosztach firmy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny.