Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku?

Ważne!

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, osoba, której wydatek dotyczy, musi posiadać:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

 • decyzję przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.


Należy pamiętać, że ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, takie jak:

 • współmałżonek,

 • dzieci własne i przysposobione,

 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,

 • pasierbowie,

 • rodzice,

 • rodzice współmałżonka,

 • rodzeństwo,

 • ojczym,

 • macocha,

 • zięciowie i synowe

- jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10.080 zł.

Dla wydatków takich jak:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (pkt 7 w/w wydatków),

 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej (pkt 8 w/w wydatków),

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej 

- podatnik nie musi dysponować dokumentami potwierdzającymi ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;

Ważne!

Ulgę rehabilitacyjną można odliczyć w zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-36.