Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku?

Odliczenie darowizny w rozliczeniu rocznym

Dokonanych darowizn co do zasady nie można rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Część z nich może natomiast zostać odliczona w zeznaniu rocznym. Kwestię tę reguluje art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią można odliczyć darowizny przekazane na cele:

  • kultu religijnego; wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej oraz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej;

  • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew (obecnie 130 zł/litr); wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

  • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych; wysokość darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej oraz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Co ważne, odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 6% dochodu.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych powyżej nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, jednak odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  • osób fizycznych;

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Ważne!

Powyższych odliczeń może dokonać podatnik składający PIT-37 lub PIT-36 w załączniku PIT/O.

Ulga na internet w PIT rocznym

Kwestię ulgi na internet reguluje art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią odliczeniu podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ważne!

Ulga na internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

 

Ważne!

Ulga na internet może zostać odliczona przez podatników rozliczających się na PIT-37 lub PIT-36. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O.

 

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Jak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT podatnik ma prawo do odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Dla 2017 roku wynik ten wynosił 5 115,60 zł.

Dowodem potwierdzającym oszczędzanie w IKZE może być każdy dokument stwierdzający dokonanie wpłaty.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wpłat:

  • zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

  • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ważne!

Odliczenia z tytułu wpłat na IKZE dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L. Wówczas należy wypełnić druk PIT/O.