Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak dokumentować zakup na targowiskach?

Znane wszystkim targowiska, gdzie można znaleźć różnego rodzaju produkty spożywcze i nie tylko, znajdują się praktycznie w każdym mieście. Spotkać je można w szczególności w mniejszych miejscowościach, gdzie handel w takim miejscu kwitnie i jest głównym źródłem dochodu większości mieszkańców. Jednak czy przedsiębiorca może zaopatrywać się w towary lub materiały pochodzące od sprzedawców z targowisk, skoro nie wystawiają oni faktur ani rachunków? Okazuje się, że tak - ale tylko w określonych ustawowo przypadkach.

Rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa, jakie dokumenty mogą stanowić dowody księgowe:

 • faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dokumenty określające zmniejszenie/zwiększenie kosztów uzyskania przychodów,
 • inne dowody, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem oraz oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie, które zawierają co najmniej:
  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

Aby udokumentować w księdze zapisy wydatków dokonanych na targowisku, przedsiębiorca może sporządzić własny dokument - opatrzony datą i podpisami dowód wewnętrzny. Dowody takie powinny opisywać nazwę oraz ilość towaru, cenę jednostkową i wartość. Dowody wewnętrzne w stosunku do zakupów na targowiskach mogą dotyczyć:

 • zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;
 • zakupu od ludności surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);
 • wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.

W związku z powyższym, tylko wymienione produkty podlegają możliwości dokumentowania ich zakupu za pomocą dowodu wewnętrznego. W pozostałych przypadkach, należy posiadać fakturę bądź rachunek.

Podsumowując, prawidłowym działaniem podczas dokonywania zakupu towarów bądź produktów na targowiskach, na potrzeby prowadzonej działalności - będzie stworzenie umowy kupna towaru handlowego, a następnie zaksięgowanie go na podstawie odpowiednio sporządzonego dowodu wewnętrznego.