Poradnik Przedsiębiorcy

Jakie dane powinna zawierać ewidencja sprzedaży?

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Jednak przepisy przewidują wyjątki, które zwalniają niektórych przedsiębiorców z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, chociażby ze względu na wielkość obrotów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, którzy powierzyli prowadzenie księgi biuru rachunkowemu i nie korzystają z kasy fiskalnej, zobowiązani są do prowadzenia w miejscu wykonywania działalności ewidencji sprzedaży. Warunek ten dotyczy również przedsiębiorców posiadających działalność wielozakładową.

Dane jakie należy zawrzeć w ewidencji sprzedaży określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami, oraz
  • kwotę tego przychodu.

Dodatkowo podatnik jest zobowiązany zbroszurować ewidencję sprzedaży i kolejno ponumerować jej karty.

Podatnicy zwolnieni z VAT

Z paragrafu 8 ust. 4 ww. rozporządzenia wynika również, że podatnicy, korzystający ze zwolnienia od podatku VAT, jeżeli nie prowadzą odrębnej ewidencji sprzedaży dla celów VAT, mogą w ewidencji sprzedaży na potrzeby podatku dochodowego w odrębnej kolumnie wykazywać przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającą z faktur, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Zgodnie z paragrafem 21 ust. 1 rozporządzenia podatnik prowadzący odrębną ewidencję sprzedaży lub rejestr sprzedaży, może dokonywać w księdze zapisów dotyczących przychodów ze sprzedaży towarów i usług na koniec miesiąca. Wówczas wartość podlegającą wpisowi będzie stanowić łączna kwota wynikająca z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji.

Zestawienie to powinno zawierać co najmniej następujące dane:

  • datę i kolejny numer zestawienia,
  • sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.