Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odliczenie pełnego VAT przy nabyciu samochodu

Podatnik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas dokonywania transakcji zakupu samochodu osobowego. W większości przypadków odliczyć można jedynie określony procent podatku VAT wykazanego na fakturze zakupu. Czasem jednak odliczeniu podlega cała kwota podatku naliczonego.

16 grudnia 2010 r. wprowadzono w życie nowelizację, która zmieniła ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o transporcie drogowym (DzU nr 247, poz. 1652). Zgodnie z wprowadzonymi nowelizacjami, podatnik, który zakupił samochód osobowy bądź inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, ma prawo do odliczenia 60% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze zakupowej. Kwota ta jednak nie może przekraczać 6000 zł. Przepisy te obowiązują do końca 2013 roku.

Odliczenia podatku VAT w całości można dokonać w przypadku zakupu samochodów wymienionych w art. 3 ust. 2 nowelizacji. Chodzi o m.in. o:

 • samochody z jednym rzędem siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy,
 • van-y,
 • pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy.

Tak więc, o ile wyjaśnień pierwszych rodzajów wymienionych samochodów nie trzeba przedstawiać, to w przypadku pojazdów specjalnych należy sięgnąć do ustawy o ruchu drogowym i dokładnie zdefiniować ich istotę. Zgodnie z art. 2 pkt 36 tej ustawy, pojazd specjalny to pojazd samochodowy lub przyczepa, przeznaczony do wykonywania specjalnych funkcji, które powodują konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W takim pojeździe mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tych funkcji.

W załączniku do ustawy nowelizującej ustawę o VAT oraz ustawę o ruchu drogowym, wymienione zostały dozwalane przeznaczenia pojazdów specjalnych. Są to:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • bankowóz,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparkospycharka,
 • ładowarka,
 • do oczyszczania dróg,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • pomoc drogowa,
 • do zimowego utrzymania dróg,
 • żuraw samochodowy,
 • pogrzebowy.

Tak więc, w świetle prawa, w przypadku samochodu specjalnego, aby można można było odliczyć cały podatek naliczony wykazany na fakturze zakupu samochodu spełnione być muszą 2 warunki:

 • pojazd musi zostać zakwalifikowany jako pojazd specjalny,
 • musi służyć do wykonywania określonych funkcji.

Dla pojazdów, od których można w całości odliczyć VAT, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przez okręgową okręgową stację kontroli pojazdów. Badanie powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz wpisem do dowodu rejestracyjnego pojazdu o spełnieniu ustawowych wymagań (dotyczy pojazdów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ww. ustawy).

Podatnicy powinni pamiętać, iż w przypadku leasingu obowiązują takie same zasady. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 6 nowelizacji, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może również przekroczyć kwoty 6.000 zł, czyli tak samo jak w przypadku kupna samochodu.

Wyjątkiem w tym przypadku są umowy leasingu zawarte przed 1 stycznia 2011. Przed tą datą bowiem możliwe było odliczenie całej kwoty VAT zawartej w ratach leasingowych (leasing operacyjny do samochodu z kratką). Dlatego też w przypadku tych umów można nadal odliczać cały VAT.  Ten korzystny przepis ma jednak zastosowanie tylko do umów, które do końca stycznia 2011 zostały zarejestrowane we właściwym urzędzie skarbowym.

Ponadto, VAT w całości można odliczyć w jeszcze jednej sytuacji, a mianowicie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami osobowymi. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 1 lutego 2013 r. ( sygn. akt I FSK 386/12), podatnicy, którzy zajmują się kupnem - sprzedażą samochodów, w przypadku zakupu samochodu osobowego, mogą odliczyć podatek VAT w całej kwocie. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż dla podatników tych samochody są w tym przypadku towarem handlowym. Należy pamiętać, iż o prowadzeniu działalności odsprzedaży samochodów nie decyduje sama deklaracja jej prowadzenia (np. w dokumentach rejestracyjnych), lecz jej faktyczne wykonywanie.