Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

W sytuacji gdy w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy zostanie wykazana nadwyżka podatku naliczonego (zakup) nad należnym (sprzedaż), podatnik ma prawo wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty. Jednak niekiedy urząd skarbowy w razie wątpliwości co do zasadności zwrotu VAT, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy przedsiębiorcy przysługuje środek prawny, jakim jest zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.

Jakie są terminy zwrotu VAT?

Ustawa o VAT dopuszcza trzy terminy zwrotu VAT:

 • 25 dni,

 • 60 dni,

 • 180 dni.

Termin 25 dni jest terminem przyspieszonym, z którego nie mogą jednak korzystać wszyscy podatnicy. Aby móc skorzystać ze skróconego terminu zwrotu VAT, należy spełnić szereg dodatkowych wymogów, takich jak:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż płatnych przelewem, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Dodatkowo do deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym podatnik ubiega się o zwrot VAT, powinien dołączyć stosowny wniosek.

Z kolei 60-dniowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT jest terminem podstawowym i przysługuje tym podatnikom, u których w danym okresie wystąpiły czynności opodatkowane.

Natomiast termin 180 dni jest określany jako wydłużony termin zwrotu podatku od towarów i usług. Dotyczy tych przedsiębiorców, którzy w danym okresie nie wykonali żadnych czynności opodatkowanych.