Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

W sytuacji gdy w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy zostanie wykazana nadwyżka podatku naliczonego (zakup) nad należnym (sprzedaż), podatnik ma prawo wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty.

Terminy zwrotu VAT

Ustawa o VAT dopuszcza trzy terminy zwrotu VAT:

  • 25 dni,

  • 60 dni,

  • 180 dni.

Termin 25 dni jest terminem przyspieszonym, z którego nie mogą jednak korzystać wszyscy podatnicy. Przywilej dotyczy tych przedsiębiorców, którzy:

  • przedłożą faktury dokumentujące kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

  • przedłożą dokumenty celne, deklaracje importowe oraz decyzje, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • wykażą zgodę między kwotą podatku należnego przedstawioną w deklaracji a kwotą podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług lub towarów adekwatnych do art. 33a, gdzie podatnik jest ich nabywcą.

Dodatkowo do deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym podatnik ubiega się o zwrot VAT powinien dołączyć stosowny wniosek.

60-dniowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT jest terminem podstawowym i przysługuje tym podatnikom, u których w danym okresie wystąpiły czynności opodatkowane.

Natomiast termin 180 dni jest określany jako wydłużony termin zwrotu podatku od towarów i usług. Dotyczy tych przedsiębiorców, którzy w danym okresie nie wykonali czynności opodatkowanych.

Przedłużenie terminu zwrotu VAT

W ostatnich latach US samowolnie podejmował decyzję o wydłużeniu terminu zwrotu VAT na odpowiedni rachunek bankowy. Podatnicy od decyzji tych nie mogli się odwołać. Co ważne, obecnie w kwestii tej następuje przełom i to za sprawą trzech postanowień wydanych przez NSA w lipcu 2014 r. Zgodnie z ich treścią w sytuacji gdy US stwierdzi, że termin zwrotu VAT należy wydłużyć ze względu na rzekome wątpliwości co do poprawności rozliczenia VAT wykazanego w deklaracji, podatnik ma prawo zaskarżyć taką decyzję do WSA. Do tej pory przedsiębiorcy nie mieli takiej możliwości.

W sytuacji gdy decyzja będzie bezzasadna i urząd skarbowy nie będzie posiadał konkretnych dowodów mogących wskazywać na wadliwość rozliczenia VAT, będzie zobligowany do powiększenia wypłaty nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym wraz z odsetkami.