Poradnik Przedsiębiorcy

Surowsze kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W styczniu 2013 roku wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Dodatkowo została podwyższona ustawowa kwota niezapłaconego podatku, która przesądza o tym, że dany czyn stanowi przestępstwo.

Za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów o zmianie minimalnego wynagrodzenia na 1600 zł brutto, od stycznia tego roku wzrosła wysokość kar grożących za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. W następstwie tym zmian wzrosły progi przesądzające o tym, czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem. Z przypadkiem wykroczenia mamy do czynienia wtedy, gdy kwota uszczuplenia nie przekroczyła 8 tys. zł. Z kolei z przypadkiem przestępstwa mamy do czynienia wtedy, gdy próg 8 tys. zł został przekroczony. Podział ten ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia zagrożenia karą i trybu postępowania, ale także ze względu na wpis do Krajowego Rejestru Karnego – wpisywana jest tam tylko odpowiedzialność za przestępstwo. Oznacza to, że podatnik, który popełnił wykroczenie, nie będzie figurował w Rejestrze, jako osoba karana.

Wykroczenie skarbowe

Czyn niedozwolony jest wykroczeniem, jeżeli kwota uszczuplonej (lub narażonej na uszczuplenie) należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem zatem jest sytuacja, gdy kwota np. zaniżonego w deklaracji podatku nie przekroczyła 8 tys. zł (1 600 zł x 5). Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to czynów popełnionych w 2013 roku. Dla wykroczeń popełnionych w ubiegłym roku pozostaje ważny próg 7,5 tys. zł (1 500 x 5).

Wykroczeniem skarbowym są też czyny wskazane przez kodeks, które bez względu na kwotę zawsze stanowią wykroczenie, np. uporczywe niewpłacanie podatku w terminie. Jeżeli więc deklaracja została złożona i podatek jest wykazany w prawidłowej wysokości, to w przypadku niezapłacenia podatku w wyznaczonym terminie, podatnik bez względu na kwotę ponosi odpowiedzialność za wykroczenie.

 

Ważne!

Jeżeli na takie opóźnienie pozwoli sobie płatnik (czyli osoba, która oblicza, pobiera i wpłaca podatek w imieniu innej osoby, np. pracodawca wpłacający zaliczki na podatek za pracownika), to czy odpowie za wykroczenie, czy przestępstwo skarbowe będzie uzależnione od kwoty uszczuplenia (lub narażenia na uszczuplenie).

Przestępstwo

Powyżej 8 tys. zł uszczuplenia mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym (o ile oczywiście czyn nie jest określony przez kodeks jako wykroczenie). Trzeba jednak pamiętać o konstrukcji czynu ciągłego. W takim przypadku możliwe jest zliczenie uszczupleń powstałych na przestrzeni pół roku i jeżeli przekroczy sumę 8 tys. zł może zostać uznana jako przestępstwo skarbowe, a nie wykroczenie.

W przypadku przekroczenia, postępowanie karne skarbowe może zakończyć się mandatem. W 2013 roku najniższy mandat to 160 zł, a najwyższy to 3 200 zł (jest to przedział jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia i jego dwu-krotności). Jeżeli sprawa trafi do sądu, w przypadku określenia kary sąd ustali ją podając kwotę. Najniższa kara grzywny za wykroczenie to 160 zł, a najwyższa to 32 tys. zł (20 x 1 600 zł). W przypadku przestępstwa zawsze mamy do czynienia z postępowaniem sądowym. Karami za przestępstwo skarbowe są: kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności (tylko przy naprawdę znacznych kwotach uszczuplonego podatku) lub grzywny (zazwyczaj w przypadku tzw. „małej wartości”, tzn. do 320 tys. zł).