Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Basen, siłownia, karate w kosztach firmowych

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków. Przy zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca musi pamiętać, iż podstawę opodatkowania mogą obniżać jedynie te, które rzeczywiście mają związek z prowadzoną działalnością oraz spełniają przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, do kosztów podatkowych zaliczone mogą zostać wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem tych, które wymienia art. 23 ustawy. Ponadto ważne jest, by były one właściwie udokumentowane.

Jak wyjaśnia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2010 roku (sygn. IPPB1/415-17/10-2/AM) “przez sformułowanie >>w celu<< należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot >>celowości<<, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód). (...) możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności w momencie dokonywania wydatku, będzie on miał odzwierciedlenie w przychodach. Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją przepisu wyrażonego w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy.”

Czy w związku z powyższym za koszt podatkowy można uznać wydatki na siłownię, basen czy też lekcje sztuk walki, z których korzysta właściciel firmy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Możliwość zakwalifikowania tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodu zależy od tego, czym dokładnie zajmuje się przedsiębiorca. W tym wypadku ważne jest bowiem określenie, czy karnet na basen lub na siłownię został zakupiony w celach związanych z osiągnięciem przychodu, czy też nosi znamiona wydatku prywatnego.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą polegającą na ochronie osób zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, wydatki na siłownię, basen czy sztuki walki mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. We wspomnianej wyżej interpretacji indywidualnej czytamy, iż specyfika tego typu działalności “pozwala na uznanie wydatków ponoszonych na basen, siłownię i sporty walk mających na celu utrzymanie dobrej kondycji fizycznej Wnioskodawcy do kosztów działalności gospodarczej.”

Co więcej, przy działalności polegającej na ochronie mienia, przedsiębiorca ma wręcz obowiązek stałego utrzymywania sprawności fizycznej oraz dbania w szczególny sposób o kondycję fizyczną, dlatego też w takim przypadku zaliczenie ww. wydatków nie powinno budzić wątpliwości organów skarbowych.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku działalności niezwiązanych z koniecznością utrzymywania sprawności fizycznej. W takim wypadku wydatki na basen czy siłownię zostaną uznane za noszące znamiona wydatków prywatnych przez wzgląd na brak związku z osiąganym przychodem, przez co nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu.