0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy zmiany w prawie telekomunikacyjnym to koszt dla dostawców?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z dniem 21 grudnia 2020 roku do ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadzono modyfikacje mające zasadnicze znaczenie dla dostawców usług działających w oparciu o ustawę prawo telekomunikacyjne. Sprawdźmy jakie obowiązki spoczywają na tych przedsiębiorcach.

Zmiany mają charakter prokonsumencki, wprowadzono bowiem sporo zmian ułatwiających zawieranie umów i ich wypowiadanie. Wdrożone modyfikacje stanowią źródło nowych obowiązków dla usługodawcach, które jak się wydaje wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat po ich stronie.

Forma dokumentowania zakończenia umowy

Nowelizacja ustawy wprowadziła zapis, zgodnie z którym w przypadku gdy dostawca usług umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, to tym samym dostawca zobowiązany jest umożliwić jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej.

Taki rodzaj zawarcia a jednocześnie zakończenia umowy o świadczenie umowy telekomunikacyjnych, w przypadku złożenia przez abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej, nakłada na dostawcę obowiązek, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomienia abonenta o jego otrzymaniu.

Dostawca może dokonać zawiadomienia mając do dyspozycji dwie możliwości:

  1. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

  2. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.

Ustawodawca nakazał, aby dostawca usług potwierdził abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o zakończeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy. Taki rodzaj obowiązku wymaga wyjaśnienia definicji trwałego nośnika.
Definicja taka nie została powtórzona w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Można jednak ją znaleźć w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, do której ustawodawca nakazuje się odwołać.

Za trwały nośnik uznaje się materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

Innymi słowy, trwały nośnik to np. materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (e-mail zapisany na twardym dysku) umożliwiające konsumentowi bądź przedsiębiorcy przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez czas odpowiedni do celów, jakim służą.

W takim przypadku, dostawca realizując ciążący na nim obowiązek zobligowany będzie np. do wysłania e-maila do abonenta, jeśli posiada jego adres mailowy, jeśli nie będzie zobowiązany do przesłania potwierdzenia w formie papierowej, co w praktyce wiąże się faktycznie poniesioną opłatą.

Obowiązek informacyjny przed automatycznym przedłużeniem umowy

Konsument, często spotyka się z automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie telekomunikacyjne.

Po zmianie ustawy, gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową. Po stronie dostawcy pojawia się w kontekście automatyzmu przedłużania umowy, obowiązek informacyjny, polegający na tym, że przed automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie usług, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zobowiązany jest do poinformowania abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Powiadomienie o wykorzystaniu limitu transferu danych

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługi w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, zapewnia konsumentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług. Dostawca ten powiadamia konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego.

Zachowanie ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi

Abonent będący stroną umowy z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku.

Dotychczasowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z abonentem terminu aktywacji tej usługi. Nowy i poprzedni dostawca, którzy prowadzą między sobą wymianę informacji, nie mogą obciążać jej kosztami abonenta. 

Zapłata odszkodowania

Znowelizowane przepisy nakładają obowiązek zapłaty odszkodowania, na rzecz abonenta w przypadku niedojścia do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy usług. Odszkodowanie ma charakter jednorazowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi, z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi, abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U.2019.2460 t.j.

  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, Dz.U.2020.287 t.j.tawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U.2019.2460 t.j.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów