Poradnik Przedsiębiorcy

Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Ustawodawca biorąc pod uwagę zaufanie do banków zdecydował się na stworzenie szczególnego uprawnienia. Banki, na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, mogą wystawić bankowy tytuł egzekucyjny.

Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Bankowy tytuł egzekucyjny od strony możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego niczym nie różni się od zwykłych tytułów egzekucyjnych. Jest to instytucja prawna, która stwarza bankom możliwość egzekwowania ich należności z pominięciem drogi sądowej i bez tytułu egzekucyjnego w postaci prawomocnego wyroku. Bankowy tytuł egzekucyjny zastępuje prawomocne orzeczenie sądu, które kończyłoby postępowanie rozpoznawcze, a więc zastępuje także powództwo. Umożliwia więc bankom dochodzenie ich roszczeń w sposób uproszczony.

Na jakiej podstawie bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny?

Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny tylko na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów, które są związane z dokonywaniem czynności bankowych. Enumeratyny katalog czynności bankowych został wskazany w art. 5 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Art. 5. 1. Czynnościami bankowymi są:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;

2) prowadzenie innych rachunków bankowych;

3) udzielanie kredytów;

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;

5) emitowanie bankowych papierów wartościowych;

6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;

7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:

1) udzielanie pożyczek pieniężnych;

2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;

3) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;

4) terminowe operacje finansowe;

5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;

6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych

7) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;

8) udzielanie i potwierdzanie poręczeń;

9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;

10) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.