Poradnik Przedsiębiorcy

Czynny żal za niewysłanie JPK VAT

Od stycznia 2018 roku obowiązek wysyłki JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Plik ten należy przesyłać na serwery Ministerstwa Finansów elektronicznie w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy dzień ten przypada w weekend lub święto, ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Co w sytuacji, gdy mimo wszelkich starań JPK nie zostanie wysłany w terminie? Czy czynny żal za niewysłanie JPK VAT jest skutecznym rozwiązaniem? Sprawdźmy!

Czynny żal - na czym polega?

Instytucja czynnego żalu została uregulowana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego. Jak wskazuje art. 16 par. 1 KKS:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Z instytucji czynnego żalu można skorzystać tylko wówczas, gdy organ podatkowy nie dysponuje wiedzą o przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym popełnionym przez podatnika, czyli w praktyce trzeba zdążyć przed powiadomieniem z urzędu o niedopełnienie obowiązków.

Czynny żal za niewysłanie JPK VAT

Aby czynny żal miał zastosowanie w przypadku JPK_VAT, należy go przygotować i złożyć zanim organ podatkowy wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień.

Należy pamiętać, że jeżeli przed wysłaniem przez podatnika czynnego żalu organ podatkowy zażąda wyjaśnień w kwestii niewysłania JPK_VAT, nie będzie on skuteczny.

Darmowy wzór czynnego żalu do pobrania można znaleźć w artykule: Czynny żal - oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego - wzór z omówieniem

Podatnik w ramach instytucji czynnego żalu powinien przekonać naczelnika właściwego urzędu skarbowego, że działanie związane z niewysłaniem JPK_VAT nie było celowe. Gdy wysyłka pliku nie była możliwa z przyczyn technicznych, jak np. nieustanne przeciążenie serwera Ministerstwa Finansów, na który plik był wysyłany, warto posiadać i załączyć do pisma zrzuty z ekranu.

Można spotkać się ze stanowiskiem reprezentowanym przez niektórych doradców podatkowych, iż czynny żal nie może mieć zastosowania dla JPK_VAT, gdyż urząd skarbowy bez informacji od podatnika dysponuje informacją o niedopełnieniu obowiązku wysyłki JPK_VAT. Natomiast istota czynnego żalu polega na tym, iż podatnik sam na siebie donosi, czyli przyznaje się do błędu przed wezwaniem z urzędu. Jednak jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach rządowych, czynny żal można jak najbardziej złożyć w przypadku niewysłania JPK_VAT w terminie.

czynny żal za niewysłanie jpk vat

Jak dostarczyć czynny żal za niewysłanie JPK_VAT?

Czynny żal zgodnie z art. 16 par. 4 powinien zostać dostarczony co do zasady w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) lub elektronicznie za pomocą skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego.

Kiedy czynny żal nie może zostać zastosowany?

Instytucji czynnego żalu nie można zastosować wobec podatnika, który:

  • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;

  • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;

  • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował;

  • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Powyższe reguluje art. 16 par. 6 Kodeksu karnego skarbowego.

Wysłanie JPK_VAT po terminie z systemu wFirma.pl

Jeżeli podatnik nie wysłał JPK_VAT do Ministerstwa Finansów w terminie, w systemie wFirma.pl powinien go niezwłocznie wygenerować i wysłać, przechodząc do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY oraz wybrać z menu opcję DODAJ » DODAJ JPK VAT.

Czynny żal za niewysłanie jpk vat - składanie JPK w wfirma.pl

W kolejnym kroku po wygenerowaniu pliku JPK_VAT należy dokonać jego wysyłki. W tym celu należy zaznaczyć plik za dany okres i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Czynny żal za niewysłanie jpk vat - papierowo czy elektronicznie?

System wFirma.pl umożliwia wysyłkę JPK_VAT na 4 sposoby:

Zaraz po wysyłce pliku JPK_VAT, który nie został złożony we właściwym terminie, należy przygotować czynny żal i złożyć go w urzędzie skarbowym.

Po wysłaniu pliku JPK_VAT możliwe jest pobranie UPO, które stanowi potwierdzenie doręczenia pliku do Ministerstwa Finansów. W tym celu w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY należy zaznaczyć dany plik i z menu wybrać opcję Pobierz UPO.

Czynny żal za niewysłanie JPK VAT - najważniejsze informacje

🔷Czy można złożyć czynny żal z tytułu niewysłania JPK?

Tak, czynny żal można złożyć z tytułu nieterminowego wysłania pliku JPK. Aby czynny żal miał zastosowanie w tym przypadku, należy go przygotować i złożyć zanim organ podatkowy wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień.

🔷Kiedy czynny żal nie może zostać zastosowany?

Czynny żal jest bezskuteczny, jeżeli został złożony w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

🔷Jak złożyć czynny żal?

Czynny żal z tytułu nieterminowego wysyłania JPK można złożyć w formie papierowej (osobiście lub pocztą) bądź elektronicznie za pomocą skrzynki e-PUAP do urzędu skarbowego właściwego dla celów VAT.