Poradnik Przedsiębiorcy

Darowizny na walkę z COVID-19 w rozliczeniu PIT za 2020 r.

Specyfika 2020 roku, której źródłem była w szczególności pandemia koronawirusa, sprawiła, że kwestia bieżącego rozliczenia PIT jest jeszcze bardziej złożona niż to zazwyczaj bywa. Za sprawą ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm), zwanej potocznie „tarczą antykryzysową”, wprowadzono możliwość odliczenia w deklaracji PIT darowizn na walkę z pandemią.

Darowizny odliczane tylko na rzecz określonych podmiotów

Skorzystanie z preferencji polegającej na odliczeniu od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie (walkę z) COVID-19 wymaga spełnienia określonych warunków przewidzianych w ustawie. Aby zacząć rozliczanie PIT 2021, w pierwszej kolejności należy ustalić beneficjenta danej darowizny, ponieważ tylko darowizny przekazane określonym podmiotom podlegają odliczeniu. Należą do nich:

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 tj. wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wykazy te udostępniono na stronach internetowych NFZ;

  2. Agencja Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

  3. Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;

  4. domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych (w tym z usługami opiekuńczymi), ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);

  5. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 „tarczy antykryzysowej”.

Warto podkreślić, że krąg podmiotów z pkt. 1 jest bardzo szeroki. Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu będzie np. szpital, przychodnia, czy nawet punkt szczepień. Przed odliczeniem darowizny należy jednak upewnić się, że obdarowany znajduje się w wykazie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykazy podmiotów wykonujących działalność leczniczą były niezwykle często aktualizowane. Istotne jednak jest to, aby dany podmiot znalazł się w nim w dowolnym momencie począwszy od 1 stycznia 2020 r. – radzi Łukasz Kluczyński, ekspert ds. podatków w PITax.pl Łatwe Podatki.

Odliczeniu podlegają również darowizny przekazane za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która transferowała daną darowiznę podmiotowi wymienionemu wyżej w pkt 1-3. Warunkiem odliczenia jest dokonanie danej darowizny w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz posiadanie pisemnej informacji o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny zawierającej nazwę obdarowanego podmiotu.

Jakiego typu darowizny podlegają odliczeniu?

Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, jeżeli zostały dokonane w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej (materialnej) np. darowizna maseczek. O ile udokumentowanie darowizny pieniężnej jest stosunkowo nieskomplikowane, o tyle wątpliwości budzić mogą darowizny w formie materialnej, szczególnie w aspekcie określenia jej wartości.

W takich sytuacjach należy zadbać o sporządzenie umowy darowizny, która będzie określać w szczególności wartość rynkową przekazanych zasobów. Pozwoli to uniknąć sporów z fiskusem w przedmiocie wysokości dokonanego odliczenia. Rozwiązanie to zostało zaaprobowane m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2020 r., wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.389.2020.1.AD

Jaka jest wysokość darowizn podlegających odliczeniu?

Wysokość odliczenia darowizny została uzależniona od momentu jej dokonania. Darowizny przekazane:

· od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;

· w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;

· od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100 proc. wartości darowizny;

· od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny.

Zasadniczo odliczanie darowizn w PIT i CIT jest limitowane, odpowiednio do wysokości 6 proc. dochodów/przychodów i 10 proc. dochodów. Z przytoczonych wyżej objaśnień podatkowych wynika jednak, że odliczanie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 jest nielimitowane.

Na marginesie dodać należy, że omawiana preferencja przysługuje także w 2021 r. Darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. podlegają odliczeniu w kwocie odpowiadającej 150 proc. wartości darowizny. Natomiast darowizny przekazane od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podlegają odliczeniu w kwocie odpowiadającej 100 proc. wartości darowizny.

Kto może odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19?

Zarówno podatnicy PIT, jak i podatnicy CIT mogą dokonać odliczenia darowizn dokonanych na rzecz walki z pandemią. W przypadku tych pierwszych odliczenia dokonuje się w zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28 (ryczałt). W przypadku tych drugich w zeznaniu CIT-8 lub CIT-8AB.

Darowiznę odliczyć mogą również podatnicy, za których rozliczenie roczne sporządza ZUS (PIT-40A). Wówczas na podstawie zeznania PIT-40A sporządzić należy PIT-37, w którym podatnik dokona odliczenia darowizny.

Istotne jest również zastrzeżenie, że odliczenia darowizn nie wolno dublować np. podatnik, który dokona odliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 w PIT-28, w którym rozlicza zryczałtowany podatek np. z działalności gospodarczej, nie może jej odliczyć ponownie w zeznaniu PIT-37, gdzie rozlicza podatek na zasadach ogólnych np. z umowy o pracę.

Dopuszcza się jednak odliczenie darowizny w więcej niż jednym zeznaniu podatkowym pod warunkiem, że suma odliczeń nie przekroczy kwoty dokonanej darowizny.

Łukasz Kluczyński

Tekst zewnętrzny, artykuł partnera