Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 1) - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ustawodawca zajął stanowisko, że deregulacja dostępu do zawodów była dotychczas omijana szerokim łukiem w doktrynie ekonomii pracy. Brak “uwolnienia” profesji jest interpretowany jako istotne zjawisko ograniczające zatrudnienie. Deregulacja ma za zadanie to zmienić. Lista zawodów, które zostaną objęte nowymi kryteriami dostępu  została podzielona na transze. W jednej z nich (tzw. II transza, nad którą obecnie pracuje Senat) ujęto zawód usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przed deregulacją

Na chwilę obecną osoba, która zamierza ubiegać się o samodzielne stanowisko w księgowości musi spełnić szereg warunków. Podstawowym wymogiem jest by kandydat posiadał zdolność do czynności prawnych oraz by korzystał z pełni praw publicznych.

Dalsze kryteria oparte są na zdobytym praktycznym doświadczeniu oraz wykształceniu - 3 lata praktyki w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku:

  • wykształcenia wyższego magisterskiego, które zostało uzyskane na kierunku rachunkowość albo na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość albo innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał kryteriom określonym przez organy uczelni dla tej specjalności, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych;

  • wykształcenia wyższego magisterskiego (albo równorzędnego) oraz ukończenia studiów podyplomowych w przedmiocie rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych

Osoby ze średnim wykształceniem mają także możliwość uzyskania uprawnień. W ich przypadku niezbędne jest jednak zdanie egzaminu państwowego zakończonego uzyskaniem certyfikatu księgowego. Wówczas osoba taka jest zobowiązana do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 672 zł. Po pozytywnie zdanym egzaminie ważne jest jeszcze odbycie 2-letniej praktyki.

Kolejny warunek dotyczy aspektu asekuracyjnego - obowiązkowego zawierania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Z kolei dodatkowym kryterium jest, że kandydat musi spełniać wymóg niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi, a także za przestępstwa skarbowe.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych po deregulacji

Deregulacja zawodów zakłada rezygnację z warunku posiadania  wyższego wykształcenia kierunkowego albo tego uzupełnionego studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości oraz zniesienie egzaminu państwowego w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Ponadto nie obowiązywałby już przymus odbycia odpowiednio 3- i 2-letniej praktyki zawodowej.

Ustawodawca zrezygnował z wymogu korzystania z pełni praw publicznych.

Natomiast pozostawiono wymóg posiadania zdolności do czynności prawnych, zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz legitymowania się zaświadczeniem o niekaralności za wspomniane wcześniej przestępstwa gospodarcze i skarbowe.

Skutkiem tego miałaby nastąpić samoregulacja rynku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Deregulacja zawodów - potencjalne skutki

Uwolnienie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ma za zadanie przede wszystkim zredukować bariery ograniczające dostęp do wykonywania zawodu. W efekcie miałby nastąpić spadek cen oraz wzrost dostępności usług. W przypadku świadczenia usług przedsiębiorstwom, doprowadzi to do obniżki kosztów prowadzenia działalności.