Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 11) - Pilot samolotowy zawodowy oraz liniowy

Deregulacja zawodów, to ułatwienie dostępu do wykonywania niektórych profesji. Pierwsza transza 51 zawodów weszła w życie 23 sierpnia 2013 r. Obejmowała takie profesje jak np. radca prawny, adwokat, notariusz, taksówkarz czy urzędnik sądowy. Z kolei II transza dotyczyła m.in. pilotów zawodowych oraz liniowych.

Zawodowy pilot - wymogi przed deregulacją

Aby zostać zawodowym pilotem samolotu należy spełnić kilka wymogów. Pierwszym i najważniejszym jest wykształcenie - minimum średnie oraz pełnoletność kandydata - ukończone 18 lat.

Drugim wymogiem jest pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Osoba chcąca zostać zawodowym pilotem samolotowym nie może być karana za przestępstwo skutkujące orzeczeniem zakazu prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych lub od prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów w ruchu powietrznym, jak wynika bowiem z art. 96 ust. 1a ustawy Prawo lotnicze osoba ta nie ma prawa do otrzymania licencji.

Poza powyższymi wymaganiami przyszły kandydat na pilota zawodowego powinien:

  • ukończyć i zaliczyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia lotniczego (potwierdzone świadectwem);

  • posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1;

  • posiadać świadectwo radiotelefonisty w służbie lotniczej.

Dodatkowo konieczne jest zdanie egzaminu państwowego (zarówno teoretycznego jak i praktycznego) na licencję pilota zawodowego.

Tak jak w przypadku pilota zawodowego, również pilot samolotowy liniowy musi posiadać wykształcenie średnie. Jednak wiek kandydata chcącego wykonywać tę profesję nie może być niższy niż 21 lat.

Analogicznie jak w przypadku pilotów zawodowych, koniecznym jest posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa skutkujące orzeczeniem zakazu prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych lub od prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów w ruchu powietrznym. Karalność w tym zakresie skutkuje brakiem możliwości wydania licencji.

Poza powyższymi wymaganiami przyszły kandydat na pilota liniowego powinien:

  • ukończyć i zaliczyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia lotniczego (potwierdzone świadectwem);

  • posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1;

  • posiadać świadectwo radiotelefonisty w służbie lotniczej.

Dodatkowo wymagane jest posiadanie licencji pilota zawodowego oraz zdanie egzaminu (zarówno teoretycznego jak i praktycznego) państwowego na licencję pilota liniowego.

Zmiany, jakie przyniosła deregulacja zawodów

Deregulacja zawodów pilota samolotowego zawodowego oraz liniowego, zniosła obowiązek posiadania minimum wykształcenia średniego. Zmiany w tym zakresie są skutkiem dostosowania przepisów krajowych do rozporządzenia KE z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

Rozporządzenie to dotyczyło nowych, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich UE wymagań z zakresu szkolenia, licencjonowania i badań lotniczo-lekarskich pilotów w lotnictwie cywilnym . Mając na uwadze jego treść postanowiono zrezygnować z warunkowania wydawania licencji lotniczych wymogiem posiadania wykształcenia średniego.