Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 12) - Architekt inżynier posiadający uprawnienia budowlane

Dość szerokie kroki deregulacyjne podjęto przy zawodzie architekta inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane. Niniejszy artykuł przedstawia zestawienia obecnych oraz przyszłych wymogów uzyskania dostępu do tej profesji. Deregulacja zawodów przyniesie bowiem znaczne zmiany w tym zakresie.

Obecne wymogi przed deregulacją

Uprawnienia budowlane udzielane są osobom, które uzyskały specjalność, o której mowa w art. 14 ust. 1 Prawo budowlane. Poza nią zakres uprawnień obejmuje także projektowanie obiektów albo kierowanie robotami budowlanymi oraz - w zależności od ukończonych studiów - posiada charakter ograniczony (studia zawodowe) albo nieograniczony (studia magisterskie). Zasadniczo uzyskanie uprawnień budowlanych w danej specjalności wymaga:

  • uzyskania wykształcenia wyższego wraz z dyplomem uczelni wyższej,

  • odbycia praktyki zawodowej pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane,

  • zdania egzaminu na uprawnienia budowlane.

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca, która polega na bezpośrednim uczestnictwie w projektowaniu albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Aktualne wymogi odnośnie wykształcenia oraz praktyki, w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych

 

nieograniczone projektowanie

i sprawdzanie projektów architektoniczno-

budowlanych

ograniczone projektowanie

kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie


wymagane wykształcenie

studia magisterskie, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności     

wyższe studia     zawodowe (I stopnia), na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,


lub


studia magisterskie, na kierunku

pokrewnym dla danej specjalności

studia magisterskie,

na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

wyższe studia     zawodowe (I stopnia),na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,


lub

       

studia magisterskie, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności

   

praktyka przy sporządzaniu projektów


2 lata


2 lata


-


-

praktyka na budowie

1 rok

1 rok

2 lata

3 lata

egzamin

zdany egzamin

na uprawnienia budowlane

zdany egzamin

na uprawnienia budowlane

zdany egzamin

na uprawnienia budowlane

zdany egzamin

na uprawnienia budowlane

 
Egzamin, po zdaniu którego przyznawane są uprawnienia, organizowany jest co najmniej dwa razy w roku.

Podstawą uprawnień budowlanych jest wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak również wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Wymogi po deregulacji zawodu architekta inżyniera


 

nieograniczone projektowanie

i sprawdzanie projektów architektoniczno-

budowlanych

ograniczone projektowanie

kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie


wymagane wykształcenie

studia magisterskie, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności     

wyższe studia     zawodowe (I stopnia), na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,


lub


studia magisterskie, na kierunku

pokrewnym dla danej specjalności

studia magisterskie lub studia zawodowe (I stopnia),

na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

wyższe studia zawodowe (I stopnia),

na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

lub

studia magisterskie, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

lub

studia zawodowe (I stopnia) na kierunku pokrewnym,

lub

tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach związanych z budownictwem w zakresie odpowiednim dla tej specjalności


   

praktyka przy sporządzaniu projektów


1 rok*


1 rok*


-


-

praktyka na budowie

1 rok**

1 rok**

1,5 roku dla studiów magisterskich lub

3 lata dla studiów zawodowych (I stopnia)**

1,5 roku dla studiów zawodowych (I stopnia) odpowiednich i

magisterskich pokrewnych

3 lata dla studiów zawodowych pokrewnych

4 lata dla dyplomu technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach związanych z budownictwem w zakresie odpowiednim dla tej specjalności

Uwagi:

* Postuluje się zwiększenie szans odbycia praktyki przez wprowadzenie instytucji “patrona”. Przyszły praktykant projektowy, oprócz odbywania praktyki w formie zatrudnienia w biurze projektowym, mógłby odbyć praktykę pod opieką patrona. Patronem byłaby osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Patron będzie mógł podjąć decyzję o skróceniu rocznej praktyki, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy, przy czym po uzyskaniu przez praktykanta wpisu na listę członków samorządu zawodowego, przez okres o jaki praktyka została skrócona ponosi on odpowiedzialność zawodową za projekty architektoniczno-budowlane sporządzone przez praktykanta oraz jest zobligowany do sprawdzania tych projektów.

Propozycja zmian dotyczy możliwości uznania jako części albo całości okresu praktyki odbywanej na studiach o profilu praktycznym w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia przygotowanym z udziałem samorządu zawodowego oraz zgodnie z zapisami umownymi o których mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Egzamin

Zmiana zakłada zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane osoby posiadające wykształcenie wyższe studiów prowadzonych na podstawie umowy uczelni z właściwym samorządem zawodowym w przedmiocie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie projektowanego upoważnienia ustawowego.

W trakcie ubiegania się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane.

Proponowane wymogi w przedmiocie kształcenia oraz praktyki przy ubieganiu się o łączne uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami w danej specjalności


 

projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie


wymagane wykształceniestudia magisterskie

na kierunku odpowiednim

dla danej specjalności

studia zawodowe (I stopnia), na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

lub

studia magisterskie, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności

praktyka przy sporządzaniu projektów

1 rok*

1 rok*

praktyka na budowie

1,5 roku**

1,5 roku**