Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 13) - Uprawnienia urbanistyczne

Zgodnie z zapowiedziami rządu, zawód urbanisty zostanie poddany deregulacji. Aktualnie trwają dość zaawansowane prace w tym przedmiocie, ponieważ już na początku kwietnia sejm przyjął rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Pozostaje jeszcze głosowanie senatu oraz podpis prezydenta. Co uwolnienie zawodu oznacza dla urbanistów i jak deregulacja zawodów wpłynie na zawód urbanisty? Niniejszy artykuł zawiera zestawienie obecnych oraz zderegulowanych wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania tego zawodu.

Przed deregulacją - uprawnienia urbanistyczne

Na chwilę obecną istnieje kilka alternatywnych ścieżek do uzyskania uprawnień urbanisty.

Pierwsza z nich wymaga od kandydata zdobytego wykształcenia wyższego na kierunkach takich jak architektura, urbanistyka albo gospodarka przestrzenna. Nauka musi być poparta dwuletnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarką przestrzenną.

Drugi wariant dotyczy osób z wykształceniem wyższym, których studia zawierały w programie zagadnienia związane tematycznie z architekturą, urbanistyką albo gospodarką przestrzenną w wymiarze minimum 90 godzin. Ponadto w tym przypadku wymaga się, by kandydat uzupełnił edukację o studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. Tak zdobyta wiedza musi być realizowana praktycznie w trakcie 3-letnich obowiązkowych praktyk.

Trzecia możliwość zakłada, że kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym uzupełnionym o studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki albo gospodarki przestrzennej. Oprócz tego konieczne jest 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką przestrzenną.

Dodatkowo kandydat musi zdać egzamin ze znajomości przepisów prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz podejść i uzyskać pozytywny wynik z praktycznego zastosowania wiedzy urbanistycznej.

Wymogi po deregulacji - uprawnienia urbanistyczne

W ustawie deregulacyjnej utrzymano wymóg posiadania odpowiedniego wykształcenia wyższego przewidzianego dla jednej ze ścieżek dostępu.

Dość rewolucyjną zmianą jest likwidacja wymogu odbycia praktyki zawodowej oraz zdania egzaminu. Ponadto postulowana jest likwidacja izby zawodowej urbanistów. Skutkiem tego rozwiązania będzie zniesienie obligatoryjnego przynależenia do samorządu.

Ponadto zamawiający będą odpowiedzialni za określenie wymogów kwalifikacyjnych wymaganych od projektantów np. doświadczenie, wykształcenie itp.

Deregulację zawodu urbanisty należy oceniać wstępnie jako znaczną. Pozostawienie jedynie wykształcenia kierunkowego, rezygnacja z warunku uzyskania praktycznego doświadczenia zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu spowodują, że dostęp do tego zawodu stanie się łatwiejszy.