Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 14) - Skoczek spadochronowy

Deregulacja zawodów jest przeprowadzana w Polsce na szeroką skalę. Pierwsza transza uwolnionych profesji weszła już do obiegu prawnego. Kolejna ujrzy światło dzienne lada dzień. Wśród zawodów, do których dostęp ma być ułatwiony, wymieniono m.in. skoczka spadochronowego. Niniejszy artykuł zawiera zestawienie aktualnych oraz przyszłych wymagań, po spełnieniu których aspirant może wykonywać to zajęcie.

Aktualne wymogi obowiązujące przed deregulacją

Przyszły skoczek spadochronowy musi mieć ukończone 16 lat, legitymować się średnim wykształceniem oraz korzystać w pełni z praw publicznych. Ponadto osoba ubiegająca się o status skoczka spadochronowego musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się zasadniczo z chwilą uzyskania pełnoletności. Tę zaś rozpoczyna osiemnastoletni wiek danej osoby.

Kolejne obwarowanie dotyczy niekaralności za przestępstwo skutkujące orzeczeniem zakazu prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych albo od prowadzenia wszelkiego pojazdów w ruchu powietrznym.

Ważnym elementem jest także posiadanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 2 (niezbędna do latania turystycznego lekkimi samolotami albo szybowcami).

Ponadto wymogi obejmują ukończenie oraz zaliczenie szkolenia teoretycznego oraz praktycznego w ośrodku szkolenia lotniczego. Kurs ten musi być prowadzony równoległe lub w połączeniu z drugim szkoleniem do jednego z uprawnień lotniczych, które będą wpisywanie do licencji skoczka spadochronowego (zawodowego).

Kandydat jest także zobligowany do wykonania przynajmniej takiej liczby oraz rodzajów skoków spadochronowych, jakie są wymagane dla uprawnienia wydawanego z licencją.

Wreszcie zwieńczeniem procedury jest zdanie teoretycznego oraz praktycznego egzaminu państwowego.

Wymagania po deregulacji skoczka spadochronowego

Ustawodawca w ramach deregulacji zawodów proponuje pominięcie przesłanki posiadania odpowiedniego wykształcenia do wydania świadectwa kwalifikacyjnego.

Ponadto zniesiony ma zostać wymóg uzyskania orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 2. Jednakże ta regulacja nie dotyczy osób, które wykonują czynności lotnicze na podstawie posiadanego uprawnienia instruktorskiego, uprawnienia do lotów albo skoków z pasażerem oraz uczestniczących w zawodach sportowych organizowanych przez polski związek sportowy.

Zmiany deregulacyjne w zawodzie skoczka spadochronowego nie są spektakularne, jednakże na tyle znaczące, by ułatwić dostęp do zawodu szerszej liczbie kandydatów.