Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 2) - Doradca podatkowy

Celem deregulacji zawodu, jakim jest doradca podatkowy było przede wszystkim stworzenie możliwości zawodowego wykonywania znacznego zakresu czynności doradztwa podatkowego podmiotom, które na chwilę obecną nie posiadają tytułu doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta albo statusu osoby uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Doradca podatkowy - uprawnienia przed i po deregulacji w 2014 roku

Zakres czynności

Podmioty uprawnione przed regulacją

Podmioty uprawnione po regulacji

Reprezentacja podatników, płatników oraz inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach  zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami

doradcy podatkowi,

adwokaci oraz radcowie prawni.

doradcy podatkowi;

adwokaci oraz radcowie prawni - utrzymane

Udzielanie podatnikom, płatnikom oraz inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie

doradcy podatkowi;

adwokaci, radcowie prawni,

biegli rewidenci

wszyscy - czynności zderegulowane

Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych

i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

doradcy podatkowi;

adwokaci i radcowie prawni,

biegli rewidenci,

przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

wszyscy - czynności zderegulowane

Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

doradcy podatkowi,

adwokaci,radcowie prawni,

biegli rewidenci,

przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

wszyscy - czynności zderegulowane

Na podstawie powyższego zestawienia możemy zauważyć, że deregulacja pozostawiła na wyłączność podmiotom zweryfikowanym jedynie czynności związane z reprezentowaniem podatników, płatników oraz inkasentów w postępowaniu przed organami i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Zasada ta jest podyktowana stałą interakcją z organami władzy publicznej, która może nieść za sobą nieodwracalne skutki dla reprezentowanego.

Deregulacja a licencja doradcy podatkowego

Warto wspomnieć o tym, że dla osób ubiegających się o licencję doradcy podatkowego (uprawnionego do reprezentacji m.in. przed sądem) ustawodawca przewidział w projekcie deregulacyjnym skrócenie okresu praktyki zawodowej z 2 lat do 6 miesięcy.

Kolejne rozwiązanie deregulacji dotyczy absolwentów szkół wyższych, których program kształcenia był realizowany w ramach umowy zawartej między uczelnią a Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. W ich przypadku powstanie bowiem możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu.

Celem, jaki przyświecał ustawodawcy w zakresie deregulacji, było sprawienie by usługi doradztwa podatkowego były dostępne dla każdego. Zmiany liberalizacyjne zawodu mają co do zasady uwolnić ceny usług zapewniając tym samym jeszcze większą konkurencyjność doradców podatkowych w walce o klienta.