Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deregulacja zawodów (cz. 2) - Doradca podatkowy

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego prawdopodobnie będzie skutkować nowelizacją ustawy z dnia 5 lipca 1966 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213), w której zniesione zostaną niektóre ograniczenia w podejmowaniu oraz wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego oraz czynności związane z wykonywaniem tej profesji.

Cel deregulacji zawodu doradcy podatkowego

Celem zmian jest przede wszystkim stworzenie możliwości zawodowego wykonywania znacznego zakresu czynności doradztwa podatkowego podmiotom, które na chwilę obecną nie posiadają tytułu doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta albo statusu osoby uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zakres uprawnień doradcy podatkowego przed i po deregulacji

Zakres czynności

Podmioty uprawnione przed regulacją

Podmioty uprawnione po regulacji

Reprezentacja podatników, płatników oraz inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach  zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami

doradcy podatkowi,

adwokaci oraz radcowie prawni.

doradcy podatkowi;

adwokaci oraz radcowie prawni - utrzymane

Udzielanie podatnikom, płatnikom oraz inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie

doradcy podatkowi;

adwokaci, radcowie prawni,

biegli rewidenci

wszyscy - czynności zderegulowane

Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych

i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

doradcy podatkowi;

adwokaci i radcowie prawni,

biegli rewidenci,

przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

wszyscy - czynności zderegulowane

Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

doradcy podatkowi,

adwokaci,radcowie prawni,

biegli rewidenci,

przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

wszyscy - czynności zderegulowane

Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, że deregulacja pozostawi na wyłączność podmiotom zweryfikowanym jedynie czynności związane z reprezentowaniem podatników, płatników oraz inkasentów w postępowaniu przed organami i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Zasada ta jest podyktowana stałą interakcją z organami władzy publicznej, która może nieść za sobą nieodwracalne skutki dla reprezentowanego.

Deregulacja a licencja doradcy podatkowego

Warto wspomnieć o tym, że dla osób ubiegających się o licencję doradcy podatkowego (uprawnionego do reprezentacji m.in. przed sądem) ustawodawca przewidział w projekcie skrócenie okresu praktyki zawodowej z 2 lat do 6 miesięcy.

Kolejne rozwiązanie dotyczy absolwentów szkół wyższych, których program kształcenia był realizowany w ramach umowy zawartej między uczelnią a Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. W ich przypadku powstanie bowiem możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu.

Celem, jaki przyświeca ustawodawcy w zakresie deregulacji, jest sprawienie by usługi doradztwa podatkowego były dostępne dla każdego. Zmiany liberalizacyjne zawodu mają co do zasady uwolnić ceny usług zapewniając tym samym jeszcze większą konkurencyjność doradców podatkowych w walce o klienta.