Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 3) - Przyjmujący zakłady wzajemne

Celem projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. deregulacja zawodów) jest zmiana ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w Polsce polegająca na częściowej lub całkowitej deregulacji wybranych zawodów w zakresie ułatwienia ich wykonywania. Pierwsza transza weszła w życie 23 sierpnia 2013 r. i obejmowała swoim zakresem 51 zawodów, w tym m.in. adwokata, syndyka, detektywa oraz komornika. Druga transza objęła ok. 30 zawodów. Wśród nich znajdują się przyjmujący zakłady wzajemne oraz prowadzący kolektury gier liczbowych, którym zostanie poświęcony niniejszy artykuł.

Przyjmujący zakłady wzajemne oraz prowadzący kolektury gier liczbowych - przed deregulacją

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w przypadku bezpośrednio prowadzących gry hazardowe objęte monopolem państwa (prowadzący kolektury gier liczbowych) Minister Finansów może uznać za równoważne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenia w zakresie gier hazardowych. Przy czym program szkoleń należy przedstawić MF.

Natomiast dla pozostałych osób bezpośrednio prowadzących gry hazardowe przeprowadzany jest egzamin państwowy. Co ważne, osoba podchodząca do egzaminu nie musi posiadać świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego.

Powyższy tok postępowania dotyczy również prowadzących kolektury gier liczbowych.

Przyjmujący zakłady wzajemne oraz prowadzący kolektury gier liczbowych - i deregulacja zawodów

Deregulacja zawodów zwolniła z obowiązku uzyskania świadectwa zawodowego prowadzących kolektury gier liczbowych. Przy czym podmiot ten jest zobligowany do zapewnienia osobom prowadzącym kolektury gier liczbowych szkolenia z przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do zajmowanego stanowiska.

Podmiot wykonujący monopol państwa jest zobligowany do wydania uczestnikowi szkolenia pisemnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Zaświadczenie to należy umieścić w widocznym miejscu w kolekturze gier liczbowych.

Inną zmianą, którą przyniosła deregulacja zawodów jest Zwolnienie z uzyskania świadectwa zawodowego są także przyjmujący zakłady wzajemne. Podmiot wykonujący tego typu działalność jest zobligowany do zapewnienia szkoleń dla osób przyjmujących zakłady wzajemne z przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do zajmowanego stanowiska. Uczestnik szkolenia powinien obowiązkowo otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu oraz bezwzględnie umieścić je w widocznym miejscu w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.