Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 4) - Agent ubezpieczeniowy

Na chwilę obecną rząd stara się przeforsować projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Na listę propozycji zawodów, które miałyby zostać uwolnione spod rygorystycznej reglamentacji wpisano między innymi profesję agenta ubezpieczeniowego. Sprawdźmy, jak różnią się obecne oraz proponowane zmiany w dostępie do tego zawodu.

Aktualne wymogi dla agenta ubezpieczeniowego przed deregulacją

Kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie, dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych oraz być niekaranym za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi czy skarbowymi.

Osoba, która ma zamiar wykonywać czynności o charakterze agencyjnym powinna obowiązkowo ukończyć szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń, zwieńczone zdanym egzaminem. Kwestie te uregulowano w przepisach szczególnych.

Dodatkowo przyszli agenci powinni posiadać ważną polisę OC albo inną równoważną o gwarancji w kwocie 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 500 000 euro w nawiązaniu do wszystkich zdarzeń za szkody w przypadku agentów ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

Przyszli agenci ubezpieczeniowi powinni także obowiązkowo podnosić swoje kwalifikacje zawodowe przez odbywanie raz na trzy lata szkolenia zawodowego, które poprowadzi zakład ubezpieczeń. Kwestie te również regulują przepisy szczególne (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania).

Deregulacja wymogów dla agenta ubezpieczeniowego

W ustawie deregulacyjnej zrezygnowano jedynie z obowiązkowego szkolenia dla kandydatów, pozostawiając jedynie sprawdzian wiedzy w formie egzaminu organizowanego przez zakład ubezpieczeń. Reszta założeń, w tym obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia, pozostała bez zmian.

Deregulację należy wstępnie oceniać jako nieznaczną, ponieważ ustawodawca zdecydował się zlikwidować jedynie wymóg odbycia obowiązkowego szkolenia. Praktyka pokaże, czy zasadnie.