Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deregulacja zawodów (cz. 5) - Zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy

Rząd opracował listę zawodów, które będą podlegały deregulacji. Głównym celem zmian w tym zakresie jest ułatwienie dostępu do wykonywania niektórych profesji. Deregulacja w pierwszej transzy dotyczyła 51 zawodów, w tym m.in. taksówkarza, detektywa, adwokata czy notariusza. Natomiast druga transza zawiera ich około 90, w tym takie profesje jak zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy.

Zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy - aktualne wymagania przed deregulacją

Obecnie obowiązujące wymogi dla zawodu zwrotniczego, mostowniczego oraz dróżnika obchodowego są dość podobne.

W każdym z trzech przypadków koniecznym jest złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego oraz odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego według programu pracodawcy (w przypadku zwrotniczego długość stażu stanowiskowego została określona na 10 dni, natomiast w przypadku dróżnika obchodowego określono, iż staż i szkolenie praktyczne mają się odbywać na odcinkach linii kolejowych).

Dodatkowo kandydaci na to stanowisko powinni odbyć szkolenie teoretyczne według programu pracodawcy. Obowiązek ten nie dotyczy:

  • kandydatów z tytułem zawodowym technik o specjalności związanej z budową i utrzymaniem dróg i mostów - w przypadku mostowniczego,

  • kandydatów z tytułem zawodowym technik o specjalności związanej z budową i utrzymaniem dróg kolejowych - w przypadku dróżnika obchodowego.

Ponadto osoba chcąca wykonywać jeden z opisywanych zawodów powinna posiadać zdolność fizyczną oraz psychiczną poświadczoną zaświadczeniem lekarskim oraz znać specyficzne warunki wykonywania pracy u danego pracodawcy.

W przypadku zwrotniczego dodatkowo wymaga się odbycia pod nadzorem 3-dniowych zajęć próbnych. Mostowniczy musi posiadać 5-letni staż pracy. Natomiast dróżnik obchodowy – 1 rok pracy przy robotach torowych.

Zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy - planowana deregulacja zawodów

W ramach deregulacji nastąpiłoby wykreślenie zawodu regulowanego z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów metra.

Natomiast warunki, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku, zasady oceny zdolności fizycznych i psychicznych oraz sposób szkolenia i egzaminowania określałby pracodawca w przepisach wewnętrznych.