Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deregulacja zawodów (cz. 6) - Agent Celny

Rządowy projekt deregulacyjny przewiduje m.in. uwolnienie zawodu agenta celnego. Przekonajmy się, w jakim zakresie. Niniejszy artykuł zawiera zestawienie obecnych oraz projektowanych wymogów umożliwiających uzyskanie uprawnień agenta celnego.

Wymogi dla agentów celnych przed deregulacją

Kandydat na agenta celnego musi obecnie:

 • posiadać przynajmniej wykształcenie średnie;

 • korzystać z pełni praw publicznych;

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

 • dawać rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego;

 • mieć miejsce zamieszkania we Wspólnocie Europejskiej;

 • spełniać wymóg braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe.

Ponadto osoba ubiegająca się o uprawnienia agenta celnego musi zdać egzamin kwalifikacyjny albo uzyskać decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. Decyzja ta jest wydawana na mocy odrębnych przepisów.

Wymogi wieńczy wpis na listę agentów celnych, lecz nie później niż w okresie 2 lat od złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Wymagania dla agentów celnych po deregulacji zawodów

W zmianach wynikających z deregulacji zawodów zaproponowano wprowadzenie kryterium posiadania wykształcenia wyższego licencjackiego lub posiadania drugiego stopnia magisterskiego albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach:

 • ekonomicznych,

 • prawnych lub

 • technicznych.

Ważne jest by na studiach kandydaci mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego, finansowego oraz celnego. Honorowane będzie także ukończenie studiów podyplomowych z powyższego zakresu.

Alternatywnie, zamiast posiadania wyższego wykształcenia, proponuje się uznawanie kompetencji osób mających 3-letnie doświadczenie w przedmiocie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

Na uwagę zasługuje rozwiązanie polegające na rezygnacji z egzaminu kwalifkacyjnego w zamian za posiadanie odpowiednich kwalifikacji albo doświadczenia w obsłudze celnej podmiotów gospodarczych. Jednakże kandydat musi posiadać przynajmniej wykształcenie pierwszego stopnia (licencjat) w dziedzinach omawianych powyżej lub też 3-letnie doświadczenie zawodowe w sprawach celnych.

Całkowicie zrezygnowano z następujących wymagań:

 • korzystania z pełni praw publicznych,

 • posiadania miejsca zamieszkania we Wspólnocie Europejskiej,

 • dawania rękojmi prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego.