Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 6) - Agent Celny

Niniejszy artykuł zawiera zestawienie wymogów umożliwiających uzyskanie uprawnień do zawodu, jakim jest agent celny - przed i po deregulacji zawodów z 2014 roku.

Agent celny - wymogi przed deregulacją w 2014 roku

Kandydat na agenta celnego musiał:

 • posiadać przynajmniej wykształcenie średnie;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • dawać rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego;
 • mieć miejsce zamieszkania we Wspólnocie Europejskiej;
 • spełniać wymóg braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe.

Ponadto osoba ubiegająca się o uprawnienia agenta celnego musiała zdać egzamin kwalifikacyjny albo uzyskać decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu, jakim jest agent celny

Wymogi wieńczył wpis na listę agentów celnych, lecz nie później niż w okresie 2 lat od złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Agent celny - wymogi po deregulacji w 2014 roku

W zmianach wynikających z deregulacji zawodów wprowadzono kryterium posiadania wykształcenia wyższego licencjackiego lub posiadania drugiego stopnia magisterskiego albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach:

 • ekonomicznych,
 • prawnych lub
 • technicznych.

Ważne jest by na studiach kandydaci mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego, finansowego oraz celnego. Honorowane będzie także ukończenie studiów podyplomowych z powyższego zakresu.

Alternatywnie, zamiast posiadania wyższego wykształcenia, uznawane są kompetencje osób mających 3-letnie doświadczenie w przedmiocie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

Na uwagę zasługuje rozwiązanie polegające na rezygnacji z egzaminu kwalifkacyjnego w zamian za posiadanie odpowiednich kwalifikacji albo doświadczenia w obsłudze celnej podmiotów gospodarczych. Jednakże kandydat musi posiadać przynajmniej wykształcenie pierwszego stopnia (licencjat) w dziedzinach omawianych powyżej lub też 3-letnie doświadczenie zawodowe w sprawach celnych.

Całkowicie zrezygnowano z następujących wymagań:

 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadania miejsca zamieszkania we Wspólnocie Europejskiej,
 • dawania rękojmi prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego.