Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deregulacja zawodów (cz. 7) - Biegły rewident

Ministerstwo Sprawiedliwości sporządziło projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. deregulacja). Projekt ten zakłada między innymi zmianę zasad nabywania uprawnień biegłego rewidenta oraz liberalizację zasad ich zatrudniania.

Aktualne wymogi sprzed deregulacji biegłego rewidenta

Na chwilę obecną kandydaci na biegłego rewidenta muszą odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej 2-letnią aplikację pod patronatem biegłego rewidenta.

Dodatkowo kandydat musi zdać 10 egzaminów pisemnych oraz ustny dyplomowy przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów. Jednakże istnieje możliwość zwolnienia kandydata, na jego wniosek, z egzaminów kwalifikacyjnych, gdy w tym przedmiocie zdał egzaminy uniwersyteckie albo równorzędne.

Warto dodać, że egzamin ma charakter odpłatny a wysokość opłaty regulują przepisy szczególne.

Dostęp do wykonywania zawodu zależy w dużej mierze od wyboru formy prawnej jego wykonywania.

Wymogi po deregulacji biegłego rewidenta

Deregulacyjne zmiany w zakresie dostępu do zawodu biegłego rewidenta zakładają uproszczenia w zakresie odbywania praktyki oraz aplikacji.

Planowany jest wymóg odbycia:

  • rocznej praktyki w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej 2-letniej aplikacji pod patronatem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej lub

  • 3-letniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej.

Dodatkowo deregulacja zakłada możliwość zakwalifikowania na poczet praktyki oraz aplikacji 15-letniego doświadczenia zawodowego uzyskanego w branży rachunkowej, prawnej czy finansowej.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zaliczenie praktyki w obszarze rachunkowości na podstawie uznania możliwości łączenia form odbywania praktyki. Skutkiem tego kandydat będzie mógł łączyć formy odbywania praktyki, czyli zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz zatrudnienia na umowę o pracę na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych przez okres nie krótszy niż 3 lata.

W kwestii egzaminów pozostawiono  wymóg zdania egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy ustawy o o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Jednakże wprowadzono dodatkowe możliwości ich zaliczenia w postaci:

  • uznania części postępowania kwalifikacyjnego w obszarze wiedzy teoretycznej na podstawie ukończonych studiów wyższych o kierunku obejmującym zakresem kształcenia wiedzę wymaganą w postępowaniu kwalifikacyjnym,

  • uznania kandydatowi, na jego wniosek egzaminów z wiedzy teoretycznej, jeżeli uzyskał pozytywny wynik z egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, co do których stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym we wspomnianym art. 9 ust. 1 i 2 ustawy.

Ustawodawca zamierza uelastycznić obowiązkowe doskonalenie zawodowe, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych możliwości zaliczania tego doskonalenia np. w ramach samokształcenia zawodowego. Dodatkowo postuluje się wprowadzenie opcji przeprowadzania szkolenia w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez jednostki do tego uprawnione na podstawie określonych kryteriów.

Jako ważną należy ocenić zmianę dotyczącą wprowadzenia równego dostępu do wykonywania zawodu dla wszystkich biegłych rewidentów, niezależnie od wyboru formy prawnej wykonywanej profesji.