Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deregulacja zawodów (cz. 8) - Aktuariusz

Obecnie przebiegają skoordynowane prace nad deregulacją dostępu do niektórych zawodów w Polsce. Ich uwalnianie następuje stopniowo poprzez transze. Pierwsza z nich ujrzała światło dziennie niespełna rok temu. Aktualnie czynione są przygotowania nad kolejną, a wśród zawodów podlegających deregulacji wymieniono m.in. profesję aktuariusza.

Aktualne wymogi przed deregulacją

Kandydat na aktuariusza powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. Przyszły aktuariusz powinien ukończyć studia wyższe oraz nie może być skazany za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu albo za przestępstwo skarbowe.

Kolejnym krokiem przybliżającym do uzyskania uprawnień jest przystąpienie z pozytywnym wynikiem do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Zdany egzamin wymaga jeszcze od kandydata odbycia 2-letniej praktyki, której przedmiotem są czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki pod kierunkiem aktuariusza.

Deregulacja - proponowane zmiany

Deregulacyjne zmiany dotyczą części egzaminacyjnej. Postuluje się możliwość uzyskania uprawnień aktuariusza przez kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe uznane przez Komisję Egzaminacyjną dla Aktuariuszy za równorzędne.

Ważne

Studia wyższe programowo muszą obejmować zakres egzaminu aktuarialnego a przeprowadzone egzaminy w trakcie ich trwania muszą mieć formę pisemną z zachowaniem zasady anonimowości oceny pracy. Ponadto od ukończenia nauki nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

Oprócz egzaminu przeprowadzonego w trakcie studiów konieczne będzie jeszcze wykonywanie czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej albo statystyki, potwierdzone pozytywną opinią aktuariusza pod kierunkiem którego czynności były wykonywane.

Interesującą propozycją jest zniesienie dotychczasowej 2-letniej praktyki w przypadku zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy.

Zawód aktuariusza jest mało znany w Polsce. Potencjalni kandydaci muszą odznaczać się dobrze rozwiniętymi ścisłymi umiejętnościami między innymi w zakresie matematyki finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa. Deregulację należy ocenić wstępnie jako pozytywną, ponieważ zniesienie 2-letniej praktyki umożliwi szybsze wykonywanie pracy w żądanym zawodzie.