Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 9) - Broker ubezpieczeniowy

W II transzy deregulacji zawodów - deregulacją został objęty m.in. broker ubezpieczeniowy. W niniejszym artykule zostaną omówione obwarowania sprzed oraz po deregulacji (w roku 2014) związane z uzyskaniem dostępu do tego zawodu.

Broker ubezpieczeniowy przed deregulacją

Osoba ubiegająca się o dostęp do zawodu brokera powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, wykształcenie co najmniej średnie oraz być niekarana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi oraz papierami wartościowymi, jak też za przestępstwo skarbowe.

Kolejny warunek zakłada posiadanie 3-letniego doświadczenia w przedmiocie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności o charakterze brokerskim.

Należy także wspomnieć o wymogu wynikającym z dyrektywy 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, który nakłada na przyszłym brokerów obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC lub innej równoważnej gwarancji o wartości 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń za szkody.

Listę warunków zamyka zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych oraz Reasekuracyjnych.

Dodatkowo, w trakcie wykonywania zawodu, broker ubezpieczeniowy jest zobligowany do doskonalenia umiejętności zawodowych przez odbywanie raz na trzy lata szkolenia zawodowego, które obwarowane jest odbyciem określonej liczby godzin zajęć. Szkolenie zakończone jest wydaniem poświadczenia przez podmiot przeprowadzający kurs.

Broker ubezpieczeniowy po deregulacji

Ustawodawca postanowił warunkowo zwolnić z egzaminu tych kandydatów, którzy:

  • posiadają 6-letnie doświadczenie zawodowe w przedmiocie ubezpieczeń, odpowiedniego do zakresu działalności,
  • złożyli stosowny wniosek oraz ukończyli studia wyższe honorowane przez Komisję Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych za równorzędne (obejmujące zakres tematów egzaminacyjnych dla brokerów) oraz zaliczyli egzaminy na tych studiach w formie pisemnej z poszanowaniem zasad anonimowości oceny prac, a od ukończenia studiów nie upłynęło więcej niż 3 lata.

Deregulację zawodu brokera ubezpieczeniowego należy wstępnie oceniać jako umiarkowaną. Z pewnością ze zmiany w dostępie do zawodu ucieszą się praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, którzy postanowią po wejściu w życie deregulacji nabyć uprawnienia brokerskie.