Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego

Ustawa deregulacyjna zatacza coraz szersze kręgi - jednym z zawodów, który zostanie nią objęty, będzie doradca podatkowy. Deregulacja zawodu doradcy podatkowego najprawdopodobniej odbije się także na Ustawie o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1966 r. Jakie zmiany zostaną wprowadzone? Czy doradcą podatkowym będzie mógł zostać każdy? Sprawdźmy.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego i jej cel

Podstawowym celem deregulacji zawodu doradcy podatkowego jest umożliwienie podjęcia pracy w tej branży osobom nieposiadającym obecnie niezbędnych uprawnień. Przed deregulacją do czynności doradztwa podatkowego uprawnieni byli wyłącznie:

  • doradcy podatkowi,
  • radcy prawni,
  • adwokaci,
  • biegli rewidenci.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego - zakres czynności

W przypadku deregulacji zawodu doradcy podatkowego nie wszystkie czynności zostaną uwolnione. W rękach doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych nadal pozostanie możliwość reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Co zostanie poddane deregulacji? W tej kwestii można wyróżnić trzy zakresy działań, mianowicie:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom oraz inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego - a co z licencją?

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zawodu doradcy podatkowego deregulacja nie uwalnia całkowicie wszystkich czynności. Co za tym idzie, nadal przydatne może być zrobienie licencji doradcy podatkowego. Także w tej kwestii przewidziane są zmiany - zgodnie z projektem praktyka zawodowa zostanie skrócona z 2 lat do zaledwie 6 miesięcy.

Natomiast absolwenci szkół wyższych o realizowanym programie kształcenia w ramach umowy pomiędzy uczelnią a Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego będą mogli zostać zwolnieni z części pisemnej egzaminu.

W jakim celu przeprowadzana jest deregulacja zawodu doradcy podatkowego? Ustawodawca zakłada, że po zmianach takie usługi staną się powszechniej dostępne. Dodatkowo prawdopodobnie pociągnie to za sobą zmniejszenie ich cen.