Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodu księgowego

Fakt, że niektóre zawody - jak np. lekarz - są obwarowane szczególnymi warunkami, które trzeba spełnić, nie wzbudza raczej kontrowersji. Jednakże istnieją też stanowiska, które wydają się nie wymagać szczególnych uprawnień, a mimo to takie posiadają. Ustawodawca założył, że w niektórych przypadkach takie postępowanie ogranicza możliwości zatrudnienia - np. w przypadku usługowego prowadzenia ksiąg. Czy to dobry ruch? Sprawdź, jakie zmiany wprowadzi deregulacja zawodu księgowego.

Księgowy przed deregulacją

Przed wejściem w życie zmian deregulacyjnych dotyczących stanowiska księgowego prowadzenie ksiąg rachunkowych wymagało spełnienia szeregu warunków. Profesjonalny księgowy przede wszystkim musiał posiadać zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Dodatkowe wymogi bycia księgowym przed deregulacją to natomiast:

  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość albo innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał kryteriom określonym przez organy uczelni dla tej specjalności, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych (zgodnie z odrębnymi przepisami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych oraz 3 lata praktyki zawodowej,
  • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończenie studiów podyplomowych w przedmiocie rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych (zgodnie z odrębnymi przepisami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych oraz 3 lata praktyki zawodowej,
  • wykształcenie średnie i zdanie egzaminu państwowego uprawniającego do otrzymania certyfikatu księgowego oraz 2 lata praktyki zawodowej.

Ponadto osoba zajmująca się zawodowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych powinna zadbać o posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Nie wolno zapomnieć o ostatnim wymogu - mianowicie niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi, a także za przestępstwa skarbowe.

Co zmieni deregulacja zawodu księgowego?

Podstawową zmianą, jaką wprowadziła deregulacja zawodu księgowego, jest brak warunku posiadania wykształcenia wyższego lub egzaminu państwowego w przypadku osób z wykształceniem średnim. Także konieczność odbycia odpowiednio 3- i 2-letniej praktyki została zniesiona.

Tym, czego deregulacja zawodu księgowego nie zniosła, są wymóg posiadania zdolności do czynności prawnych, posiadanie ubezpieczenia OC oraz niekaralność za przestępstwa gospodarcze lub skarbowe.

Jak widać, deregulacja zawodu księgowego zakłada uwolnienie tego stanowiska pracy - i to na szeroką skalę.

Deregulacja zawodu księgowego - skutki

Deregulacja zawodu księgowego ma na celu zredukowanie barier, które ograniczają dostęp do wykonywania tego zawodu. Większa dostępność specjalistów miałaby automatycznie zredukować ceny usług i zwiększyć ich dostępność na rynku. Za obniżeniem cen stoi natomiast spadek kosztów, które na prowadzenie rachunkowości muszą przeznaczać przedsiębiorcy.