Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna w 2018 roku - kto musi ją stosować?

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy jeszcze nie muszą myśleć o zakupie kas fiskalnych, to między innymi:

  • prowadzący czynności notarialne,

  • oferujący usługi usługi telekomunikacyjne (również art. 2 ust. 25a ustawy o VAT),

  • świadczący usługi elektroniczne, którzy równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne (o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT),

  • oferujący usługi ubezpieczeniowe i finansowe, z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

  • oferujący usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą,

  • prowadzący sprzedaż wysyłkową - jednak tylko w wypadku, kiedy zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Pełen wykaz czynności znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.