Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencjonowanie faktur zbiorczych 2014

Począwszy od stycznia 2014 roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy o VAT obejmujące m.in. kwestię terminów wystawiania faktur. Zgodnie z art. 106i ust 1 ustawy, który określa ogólną zasadę wystawiania faktur, podatnik będzie musiał sporządzić ten dokument nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast według przepisów obowiązujących do końca roku 2013 podatnik ma obowiązek wystawienia faktury w ciągu 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Wystawienie zbiorczej faktury w 2014 r.

W 2014 roku podatnik nie utraci prawa do wystawiania faktur zbiorczych. Fakt faktem, w nowelizacji ustawy nie zostały wskazane oddzielne regulacje w tym zakresie, jednak nie jest to równoznaczne z tym, że przedsiębiorcy nie będą mogli już wystawiać faktur zbiorczych. Prawo to nie zostanie im odebrane. W kwestii tej będą obowiązywały ogólne regulacje określone w wyżej wspomnianym art. 106i ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji podatnik będzie mógł wystawić fakturę zbiorczą do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym miała miejsce dostawa towaru lub wykonanie usługi.

Czas na wystawienie faktury zbiorczej znacznie się wydłuży (o 15 dni), bowiem według regulacji obowiązujących do końca grudnia 2013 roku fakturę zbiorczą należało wystawić do ostatniego dnia miesiąca, w którym dane zdarzenia (wydanie towaru, wykonanie usługi) miały miejsce.

Obowiązek podatkowy VAT

Kwestia powstawania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT w 2014 roku zostanie uregulowana w art. 19a ustawy o VAT. Będzie on powstawał co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Natomiast do końca roku 2013 roku obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od wydania towaru lub wykonania usługi.

Wątpliwości podatników

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi ewidencji faktur zbiorczych w księgach dostawcy jedna ze spółek zamierzających wystawiać faktury zbiorcze w 2014 r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w odpowiedzi na wniosek wydał interpretację o sygn. IPPB3/423-465/13-4/MS1L, w której to stwierdzono:

“(...) Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 powołanej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. (...)

Natomiast moment zaliczenia uzyskanych przychodów określają przepisy art. 12 ust 3a, ust 3c, ust. 3d i ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Przepis ten wprowadza ogólną zasadę decydującą o dacie powstania przychodu. Powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia ww. zdarzeń, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się zarówno obrotem towarami, jak i świadczeniem usług. Jako towar jest sprzedawane oprogramowanie nagrane na nośnik CD wraz z dokumentacją użytkową, którego autorem jest Spółka. Usługi dotyczą wdrożenia tego oprogramowania, szkoleń odpłatnych, wsparcia technicznego posprzedażowego. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Spółka po 01.01.2014r., stosownie do treści art. 106i i art. 19a powołanej ustawy, zamierza rozpoznawać przychód na podstawie faktur, które mogą obejmować kilka zdarzeń, co do których obowiązek podatkowy będzie powstawał w różnych momentach.(...)

Reasumując, organ podatkowy zgadza się z Wnioskodawcą, że przychód podatkowy z tytułu obrotu towarami i świadczenia usług należy rozpoznać na podstawie wystawionej faktury przyjmując, jako moment uzyskania przychodu ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługi, o ile nie będzie to później niż w momencie wystawienia faktury lub uregulowania należności zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)”.

Powyższa interpretacja jasno wskazuje, że ewidencji faktury zbiorczej (w księgach rachunkowych oraz w rejestrze VAT) podatnik będzie mógł dokonać pod ostatnim dniem miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towarów lub wykonanie usługi. Dokonując jej analizy należy mieć na względzie, że została ona wydana w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak w ustawie o PIT datę powstania dochodu określa się w sposób analogiczny, jak dla podmiotów podlegających ustawie o CIT, co oznacza, że być może i dla nich dopuszczalne będzie opisane wyżej postępowanie.