0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Grupa VAT - Polski Ład

Wielkość tekstu:

Polski ład wprowadza jedną z największych rewolucji podatkowych w odniesieniu do podatków dochodowych. Podatek VAT nie jest jednak w polskim ładzie zapomniany i wprowadza się nowości, które w wielu sferach mogą być ciekawe dla podatników.

Planuje się wprowadzenie grupy VAT. Pojawi się zatem nowa definicja tzw. grupy VAT. Będzie to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku. Grupa ta będzie reprezentowana przez przedstawiciela VAT, którego rozumieć należy jako to podmiot reprezentujący grupę VAT w zakresie obowiązków tej grupy. 

Na czym polegać będzie zatem założenie grupy VAT, jakie skutki to będzie wywoływało?

Rozwiązanie to ma powodować, iż:

 • dostawę towarów w i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlega opodatkowaniu VAT,

 • dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane przez tę grupę VAT,

 • dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT,

 • dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT na rzecz:

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, 

2) innego oddziału podatnika, o którym mowa w pkt 1, położonego poza terytorium kraju

– uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy,

e) dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT przez:

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, 

2) inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju

– uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy,

f) dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT utworzonej w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, przez podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT,

g) dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT utworzonej w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane przez tę grupę VAT.

Legalis - księgowość kadry biznes

Jakie warunki muszą spełnić podmioty, aby być grupą VAT?

Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy posiadający siedzibę na terytorium kraju lub nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Aby jednak podatnicy mogli grupę VAT stworzyć muszą być powiązani finansowe, ekonomicznie oraz organizacyjnie. Wszystkie trzy powiązania muszą być spełnione łącznie. Warunek istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT musi być spełniony nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika. 

Dodatkowo:

 • podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT,

 • Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT, 

 • Grupa VAT nie może być rozszerzona o innych członków ani pomniejszona o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.

Warunek 1: Powiązanie finansowe

Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Przykład 

Warunek 2: Powiązanie ekonomiczne

Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

 1. przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub

 2. rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub

 3. członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

 

Warunek 3: Powiązanie organizacyjne

Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

 1. prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub

 2. organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

 

 

Jak stworzyć grupę VAT?

W celu założenia grupy VAT należy sporządzić umowę o utworzeniu grupy VAT na piśmie i zawierającą co najmniej:

 1. nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;

 2. dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;

 3. wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;

 4. dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;

 5. wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata.

Jak wygląda rejestracja i jak to będzie wyglądało na wykazie podatników o którym mowa w art. 96b VATU tzw. biała lista?

W dniu rejestracji grupy VAT poszczególne podmioty wchodzące w skład grupy VAT zostają wykreślone z białej listy jako indywidualni podatnicy i zostaje wpisana grupa VAT. W przypadku, gdyby doszło do utraty statusu grupy VAT, w momencie wykreślenia z rejestru grupy VAT naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie członka tej grupy VAT jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z rejestru jako podatnika VAT grupę VAT, która utraciła status podatnika, i zawiadamia o wykreśleniu przedstawiciela grupy VAT.

Przedstawiciel grupy VAT jest obowiązany zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany w stanie faktycznym lub prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Grupa VAT traci status podatnika:

 1. z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika;

 2. z upływem terminu, na jaki została utworzona.

Po utracie przez grupę VAT statusu podatnika przedstawiciel grupy VAT może dokonywać korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe, w których grupa VAT była podatnikiem.

Jeśli podmiot przed utworzeniem grupy VAT ma zwrot podatku VAT lub nadwyżkę podatku do przeniesienia, co się z nią dzieje po utworzeniu grupy?

Grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jako podatników. Kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca z deklaracji podlega zwrotowi na rzecz przedstawiciela grupy VAT lub odliczeniu w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy przedstawiciela grupy VAT. 

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes. Więcej na biz.legalis.pl

Artykuł partnera, tekst zewnętrzny

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów