Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak najlepiej rozliczać samochód w firmie - stan na 01-01-2013 rok

Wynajem Samochodu

W praktyce bardzo często zdarza się, że pojazd wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej nie jest zaliczony do środków trwałych firmy, a wynajmowany od osoby trzeciej. Wydatki poniesione z tytułu takiego wynajmu mogą być zaliczone do kosztów. W tym celu należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, potwierdzoną przez podatnika na koniec każdego miesiąca. EPP powinna zawierać m.in.:

  • dane osobowe i adresowe używającego pojazd,
  • dane pojazdu (głównie numer rejestracyjny oraz pojemność silnika),
  • dane związane z faktycznym wykorzystaniem pojazdu (kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy, liczbę przejechanych km, stawkę za jeden km przebiegu, wartość przejazdu- iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu),
  • podpis oraz dane podatnika.

Warto pamiętać, że do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki tylko do kwoty nieprzekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia faktycznej liczby przejechanych dla celów służbowych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu (zależną od pojemności silnika: do 900cm3- 0,5214 zł; powyżej 900cm3- 0,8358 zł)

Od czynszu za wynajmowany pojazd można również odliczyć VAT, jednak i tutaj ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia. W sytuacji, gdy dopuszczalna masa całkowita wynajmowanego pojazdu nie przekracza 3,5 tony, przysługuje prawo odliczenia tylko 60% VAT naliczonego na fakturze (ale nie więcej niż 6 tys. zł). Cały VAT odliczany jest jedynie od pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony.

Ważne jest, że brak prowadzenia EPP uniemożliwia podatnikowi zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem pojazdu.

Zakup paliwa

Od 1 stycznia 2011 roku, poprzez zmiany w ustawie o VAT, wprowadzono ograniczenia w odliczaniu VAT od paliwa do samochodu wykorzystywanego w firmie. Najistotniejszą ze zmian jest odebranie prawa do odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do tzw. samochodów z kratką.

W omawianej zmianie do ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca wymienił grupę samochodów, w stosunku do których nie obowiązują ograniczenia w odliczeniu podatku VAT przy zakupie paliwa do ich napędu. Dotyczy to pojazdów mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (van). Dodatkowo są to samochody, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków (np. pick-up), a także te, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Ograniczenie to nie obowiązuje też w przypadku pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi, czyli np. koparek, pomocy drogowej, samochodów pogrzebowych. Pełnego odliczenia VAT mogą dokonać również podatnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie handlu takimi samochodami lub też w zakresie najmu, dzierżawy lub leasingu (tylko pod warunkiem, że czas ich eksploatacji na te cele nie jest krótszy niż sześć miesięcy).

Obecnie ustawodawca przewiduje również możliwość odliczenia VAT od paliwa do samochodów ciężarowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych firmy oraz niestanowiących składniku majątku podatnika.

Wątpliwości budzi również wpływ wartości zakupu paliwa na wielkość podatku dochodowego. Co do zasady podatnik nie ma prawa zaliczyć do kosztów podatkowych wartości VAT wynikającej z faktur potwierdzających nabycie paliwa. Ustawodawca przewidział tutaj dwa wyjątki, dające prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu VAT naliczonego:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub też nabył towary i usługi w celu ich dalszej odsprzedaży (albo wytworzenia towarów i usług zwolnionych od podatku od towarów i usług),
  • jeżeli naliczony podatek VAT nie zwiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.