Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć zakład kosmetyczny - praktyczne wskazówki

Niezależnie od formy złożenia formularza, czynność ta jest bezpłatna. Konsekwencją wypełnienia wniosku jest zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca zostaje także wpisany do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

Co za tym idzie, złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeżeli jednak podatnik nie chce płacić ZUS przed faktycznym rozpoczęciem działalności, powinien zwrócić uwagę na datę, którą wpisuje w formularzu (można wpisać późniejszą, niż dzień składania samego formularza).

Mimo faktu, że CEIDG informuje ZUS o powstaniu firmy, podatnik musi zgłosić siebie jako ubezpieczonego. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 7 dni od założenia firmy.

Zakład kosmetyczny a spółka cywilna

Aby założyć spółkę cywilną, chęć muszą wykazać przynajmniej dwie osoby prawne albo fizyczne. Sama spółka nie podlega rejestracji w KRS, ale jej wspólnicy, jeżeli są osobami fizycznymi - podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby założyć spółkę, od wspólników nie jest wymagany kapitał. Za zobowiązania odpowiadają wspólnym majątkiem.

Spółkę cywilną, tak jak jednoosobową działalność gospodarczą, zakłada się poprzez wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1. Musi to zrobić każdy wspólnik. Każdy z nich może złożyć wniosek w wybrany przez siebie sposób (osobiście, pocztą, przez internet).

Spółka cywilna powstaje poprzez zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami. Sporządza się ją pisemnie, a ewentualne zmiany muszą być dokonywane za pomocą aneksów. Umowa powinna zawierać następujące elementy:

  • informacje o wspólnikach;

  • datę zawarcia umowy;

  • informację o okresie funkcjonowania spółki, w tym o sposobie jej reprezentacji;

  • informację o celu gospodarczym, który spółka ma realizować;

  • informację o sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów;

  • informację o zakresie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności;

  • informację o wielkości wkładów własnych;

  • informację o sposobie podziału zysków;

  • informację o ustalonym roku obrotowym.

Jeżeli wspólnicy prowadzą działalność w ramach spółki prawa handlowego, muszą dokonać odpowiedniej wzmianki o spółce handlowej w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Określenie PKD dla zakładu kosmetycznego

Numer PKD zakładu kosmetycznego jest taki sam, jak dla zakładu fryzjerskiego: 96.02 Z. Jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców planujących prowadzenie salonu kosmetycznego i fryzjerskiego. Wpisują wtedy tylko jeden numer.

Najlepsza forma opodatkowania dla zakładu kosmetycznego

To, jak formę opodatkowania powinna wybrać kosmetyczka, zależy od wielu czynników - np. od liczby zatrudnionych pracowników, planowanych przychodów i wydatków itd. Formę opodatkowania wskazuje się podczas wypełniania druku CEIDG. Jednak należy pamiętać, że niektóre urzędy skarbowe mimo wszystko wymagają od przedsiębiorców złożenia dodatkowych oświadczeń o wybranej formie opodatkowania. Oświadczenie powinno być skierowane do naczelnika urzędu skarbowego. Co ważne, należy złożyć je najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zakład kosmetyczny - zasady ogólne

Zasady ogólne to podstawowa forma opodatkowania w Polsce. Rozliczając się w ten sposób, kosmetyczka nie będzie musiała składać dodatkowych oświadczeń, ponieważ ta forma opodatkowania przypada jakby z urzędu, gdy podatnik nie zgłosi w urzędzie wyboru innej formy opodatkowania. Zasady ogólne pozwalają na płacenie 18% podatku albo 32%, w zależności od poziomu uzyskiwanego dochodu. Kwotę podatku podatnik może obniżać o odpowiednie ulgi czy odliczenia m.in o opłaconą składkę zdrowotną i kwotę wolną od podatku.

Przy rozliczeniu rocznym podatnik, którego dochód z działalności opodatkowany jest według zasad ogólnych ma prawo rozliczać się wspólnie z małżonkiem co nie jest możliwe przy innych formach opodatkowania.

Zaliczkę na podatek w zasadach ogólnych trzeba wpłacać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale.