Poradnik Przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny - warto wiedzieć

JPK_FA - faktury

Struktura JPK_FA obejmuje jedynie faktury sprzedaży (w rozumieniu ustawy o VAT). W ramach tejże struktury należy wykazać wszystkie te dokumenty, które formalnie spełniają wymogi uznania za fakturę (niekoniecznie słowo “faktura” musi znajdować się w nazwie).

Struktura JPK_FA obejmuje takie informacje jak:

 • stawki podatku - sekcja ta zawiera wszystkie dane dotyczące stawek podatku VAT występujących na fakturach zawartych w rejestrze zakupu i sprzedaży

 • faktury - w ramach tej grupy prezentuje się podstawową informację o fakturze przez jej odpowiednie oznaczenie:

  • VAT - zwykła faktura

  • KOREKTA - faktura korygująca

  • ZAL - faktura zaliczkowa

  • POZ - pozostałe rodzaje faktur

dodatkowo w sekcji tej prezentuje się takie informacje jak np.: data wystawienia, numer faktury, dane nabywcy, dane sprzedawcy, kwota podatku, kwota należności ogółem, metoda kasowa (tak/nie), odwrotne obciążenie (tak/nie), zwolnione (tak/nie), środki transportu (data dopuszczenia, czas użytkowania)

 • szczegółowe pozycje faktury - w tej części wykazuje się takie informacje jak: numer faktury, nazwa towaru lub usługi, miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług (opcjonalnie), ilość, cena jednostkowa brutto, wartość sprzedaży brutto

Ważne!

W pierwotnej wersji JPK_FA miał obejmować zarówno faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu. Niemniej jednak w komunikacie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. wskazano, że faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK.

JPK_PKPIR - księga przychodów i rozchodów

Strukturę JPK_PKPIR są zobligowani sporządzać jedynie ci podatnicy, którzy prowadzą KPiR przy użyciu programów komputerowych. Powinna zawierać takie informacje jak:

 • PKPIR info - sekcja ta wymaga takich informacji jak: wartość spisu z natury na początek i koniec roku, koszty uzyskania przychodu, dochód

 • PKPIR wiersze - sekcja ta powinna zawierać dane: liczba porządkowa, data zdarzenia gospodarczego, numer dowodu księgowego, dane kontrahenta, opis zdarzenia, przychód, zakupy, wydatki

JPK_EWP - ewidencja przychodów

Struktura JPK_EWP jest przeznaczona dla tych podmiotów, które są zobligowane do prowadzenia ewidencji przychodów tzn. podmioty opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Powinna zawierać takie dane jak:

 • Ewidencja Przychodów (wiersze) - sekcja ta wymaga takich danych jak: liczba porządkowa, data wpisu, data uzyskania przychodu, numer dowodu, kwota przychodu opodatkowanego wg stawek (20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%), kwota przychodu opodatkowana 10% stawką, ogółem przychody

JPK_VAT - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Struktura JPK_VAT jest jedną z najważniejszych, jest ona bowiem przekazywana bezpośrednio do Ministra Finansów, co wynika z art. 82 par. 1b ordynacji podatkowej.

Art. 82 § 1b.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Struktura JPK_VAT obejmuje takie sekcje jak np.:

 • Ewidencja Sprzedaży VAT - podsekcja ta powinna obejmować takie dane jak: data sprzedaży, data wystawienia, numer dokumentu, informacje o nabywcy (firma, adres), sprzedaż opodatkowana brutto, sprzedaż opodatkowana VAT 23%, sprzedaż opodatkowana netto 8%, sprzedaż opodatkowana VAT 8%, sprzedaż opodatkowana netto 5%, sprzedaż opodatkowana VAT 5%, sprzedaż opodatkowana netto 0%, sprzedaż zwolniona, sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu VAT, import, eksport, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, suma VAT

 • Ewidencja Zakupu VAT - powinna zawierać: informacje o wystawcy faktury (nazwa, adres, NIP itd.), numer faktury, data wpływu faktury, kwota netto przy nabyciu towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, kwota netto przy nabyciu towarów i usług pozostałych, kwota podatku naliczonego

Ważne!

JPK_VAT należy składać za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

JPK_VAT ma obrazować wszelkie dane wykazane w rejestrach VAT, a w konsekwencji w składanych deklaracjach VAT.

Uwaga!

Miesięczna wysyłka JPK_VAT dotyczy również podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.