Poradnik Przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny - warto wiedzieć

Jednolity Plik Kontrolny - podmioty zobowiązane do stosowania

Jak wynika z obowiązujących przepisów, ustawodawca dzieli podmioty zobowiązane do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego na cztery grupy podmiotów:

  • mikroprzedsiębiorcę

  • małego przedsiębiorcę

  • średniego przedsiębiorcę

  • dużego przedsiębiorcę.

Definicji tych należy szukać w ustawie prawo przedsiębiorców. Prezentuje je również poniższa tabela.

Podmiot/ Parametr

Mikro-przedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

 

od 0 do 9,99*

 
 

od 10 do 49,99*

 

od 50 do 249,99*

 

równo lub powyżej 250

Obroty netto (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

 

do 2 mln EURO

 
 

do 10 mln EURO

 do 50 mln EURO
 

powyżej 50 mln EURO

* średnioroczne zatrudnienie przeliczane jest na etaty stąd wartości mogą wyjść liczbą ułamkową

Aby zatem należeć do grupy mikroprzedsiębiorców (obowiązek JPK_VAT od stycznia 2018) należy spełnić w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat łącznie dwa warunki: zatrudniać średnio rocznie poniżej 10 osób i osiągać obroty nie wyższe niż 2 mln euro. Przekroczenie jednego z nich powoduje, że podatnik kwalifikowany jest jako mały czy średni przedsiębiorca (obowiązek JPK_VAT od stycznia 2017). Zatem podatnik, który zatrudniał średnio rocznie równo lub więcej niż 10 pracowników nawet jeżeli nie przekroczył obrotów 2 mln EURO będzie kwalifikowany już do grupy Małych Przedsiębiorców.

Jak stanowi art. 7 ust. 3 ustawy prawo przedsiębiorców, średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Obroty netto, o których mowa w powyższej tabeli, przelicza się na PLN po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej co do zasady od 1 lipca 2018 roku.

Jednak uwaga na wyjątek dotyczący JPK_VAT, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmującego ewidencję zakupów i sprzedaży VAT - tu ustalono inne terminy wdrożenia.

Jednolity Plik Kontrolny - ważne terminy

Struktura JPK

Mikro-przedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

JPK_KR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_WB

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_MAG

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_VAT

1 stycznia 2018

1 stycznia 2017

1 stycznia 2017

1 lipca 2016

JPK_FA

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_PKPIR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_EWP

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

Co ważne na podstawie interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 roku obowiązek przekazywania danych w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego dla podmiotów niebędących przedsiębiorcami występuje w takich samych terminach jak dla przedsiębiorców (tabela powyżej), z uwzględnieniem zatrudnienia oraz obrotu lub sumy aktywów i limitów przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.