Poradnik Przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny - warto wiedzieć

Wymagania techniczne dla JPK

Dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą być przesyłane za pomocą strony: https://e-dokumenty.mf.gov.pl/index.html. Co ważne księgi obligatoryjnie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Po prawidłowym przesłaniu struktury należy pobrać UPO, które:

  • zapewnia integralność przekazanych ksiąg

  • zawiera datę i godzinę przekazania ksiąg

  • stanowi dowód doręczenia dokumentu

Ministerstwo Finansów udostępnia aplikację KLIENT JPK, która pozwala na:

  • wysyłanie utworzonego wcześniej pliku JPK_VAT do Ministra Finansów

  • utworzenie pliku JPK po importowaniu danych z pliku CSV i następnie przesłanie go do Ministra Finansów

Co ważne JPK do urzędu skarbowego, jak wynika z ordynacji podatkowej, mogą być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą informatycznych nośników danych (płyta DVD, pendrive itd.), jednak dotyczy to wszystkich struktur poza JPK_VAT, którą obligatoryjnie należy wysyłać co miesiąc za pośrednictwem komunikacji wyłącznie w pełni elektronicznej, podobnie jak e-deklaracje.

W przypadku informatycznych nośników danych należy pamiętać, że obowiązkowo muszą być:

  • oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika,

  • przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi,

  • dostosowane do przechowywania w temperaturze 18–22oC przy wilgotności względnej 40–50%.

Informatyczne nośniki danych powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Ważne!

W obowiązującym brzmieniu przepisy nie regulują kwestii szyfrowania danych przekazywanych do urzędu skarbowego.

Dane przekazywane w formie JPK są objęte tzw. tajemnicą skarbową.

JPK a sankcje

Ustawodawca nie przewidział oddzielnych sankcji dla podmiotów odmawiających przekazania danych w formacie JPK (mimo takiego obowiązku). Niemniej jednak nie oznacza to, że kar w tym przypadku nie będzie. Podmioty te powinny liczyć się z karami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej.

Podstawowa kara, z jaką mogą się spotkać podmioty odmawiające przekazania danych w formie JPK to kara porządkowa wynikająca z art. 262 ordynacji podatkowej.

Art. 262. § 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub

2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub

2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub

3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,

- mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł (wartość kary zarówno w 2016 jak i 2017 roku).

Nieprzekazanie JPK w oczach organu skarbowego może zostać odebrane jako udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej. Wówczas należy liczyć się z karą grzywny, która wynika z art. 83 kodeksu karnego skarbowego. Maksymalna wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe w 2016 roku wynieść może nawet 17,7 mln zł.

Art. 83. § 1.

Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Jednolity Plik Kontrolny a narzędzia do prowadzenia księgowości

Przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz mikroprzedsiębiorcy powinni już teraz, przed wdrożeniem obowiązku sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zadbać o odpowiedni program do prowadzenia księgowości, który pozwoli im na odpowiednie przygotowanie i przesyłanie JPK. Jest to bardzo istotne - skończy się wówczas era prowadzenia księgowości na kolanie, w arkuszach kalkulacyjnych lub przy użyciu nie do końca profesjonalnych programów księgowych. Warto podkreślić, iż system do księgowości online wfirma.pl, nad którego rozwojem czuwa grono specjalistów księgowych oraz prawników, będzie dostosowany do zmian w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 Program do generowania i wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego