Poradnik Przedsiębiorcy

Karta ewidencji czasu pracy - w jakim celu się ją prowadzi?

Karta ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej

Państwowa Inspekcja Pracy dopuszcza możliwość prowadzenia karty ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej z możliwością uzyskania wydruku na życzenie osoby uprawnionej do dokonywania kontroli. Dodatkowo dla bezpieczeństwa, w przypadku ewentualnego sporu sądowego, można raz na miesiąc wydrukować prowadzoną rzetelnie kartę ewidencji czasu pracy i przedłożyć ją do podpisu pracownikowi.

Udostępnienie karty ewidencji czasu pracy

Na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek udostępnić mu kartę ewidencji czasu pracy. Prawo do wglądu ma również Państwowa Inspekcja Pracy. Należy pamiętać, że udostępnienie karty ewidencji czasu pracy innym jest zabronione ze względu na ochronę danych osobowych.

Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych

Oprócz karty ewidencji czasu pracy pracodawca może prowadzić inne pomocnicze formy ewidencji, między innymi rejestr wyjść prywatnych. W praktyce oprócz karty ewidencji czasu pracy pomocniczo w firmach funkcjonuje tak zwany zeszyt wyjść prywatnych, który jest dobrym rozwiązaniem w celu zabezpieczenia się pracodawcy na przykład  w razie wypadku pracownika.

Konsekwencje nieprowadzenia karty ewidencji czasu pracy

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika  i podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 6 Kodeksu pracy).

Przykład 1.

Pani Joanna wystąpiła do sądu w sprawie niewypłaconego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w nadgodzinach przez firmę, w której aktualnie pracuje. Jak się okazało pracodawca nie mógł udowodnić pani Joannie, że nie należy się  jej wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, ponieważ nie prowadził kart ewidencji czasu pracy.

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2005 r. II PK 114/04, w razie sporu między pracownikiem a pracodawcą o godziny nadliczbowe, przez brak prowadzenia karty ewidencji czasu pracy pracownika, pracodawcy jest trudno udokumentować, że nadgodziny nie występowały.